Oproep aan akkerbouwers met innovatieve wensen en projecten

Brancheorganisatie Akkerbouw roept akkerbouwers, haar leden, kennisinstellingen en andere relaties op tot het indienen van wensen en projectideeën op het gebied van kennis en innovatie. De wensen en ideeën moeten tot doel hebben de positie van de akkerbouwers en de gehele akkerbouwsector te versterken. Aanmeldingen kunnen individueel of in samenwerkingsverband zijn. LTO Akkerbouw is ketenpartner in de Brancheorganisatie Akkerbouw.

 

Voor honorering van (onderzoeks)opdrachten die voortvloeien uit deze Oproep is in totaal circa drie miljoen euro beschikbaar. De deadline voor indiening is 6 januari 2019.

 

Als inhoudelijk kader voor te honoreren (onderzoeks)opdrachten hanteert BO Akkerbouw haar Programma Onderzoek en Innovatie, het Actieplan Plantgezondheid en de Klimaatagenda Akkerbouw.

De tekst van de Oproep en nadere informatie over het inhoudelijk kader staan op de website www.bo-akkerbouw.nl

 

Aanleiding

De Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw organiseert zelf het onafhankelijk onderzoek voor de sector. Dit gebeurt aan de hand van het door de minister verbindend verklaarde Programma Onderzoek en Innovatie. Akkerbouwers betalen het onderzoek samen via een verplichte onderzoeksbijdrage per hectare. Zij investeren daarmee in kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties op het gebied van o.a. bodem, gewas, water, kringlopen, klimaat en plantgezondheid. Dit soort onderwerpen heeft een complexe achtergrond, onderzoeken zijn daardoor kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Vandaar dat de sector dit collectief regelt. Uitgangspunt voor budgethonorering is dat telers nu of in de toekomst baat hebben bij de resultaten.

 

BO Akkerbouw

BO Akkerbouw vertegenwoordigt ketens van uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking. BO Akkerbouw richt zich met onder meer onderzoek en innovatie op onderwerpen die meerdere gewassen en ketens raken en bepalend zijn voor de toekomst van de sector, zoals plantgezondheid, bodem en klimaat. Leden/partners zijn LTO Nederland, NAV, NAJK, Agrifirm NWE, AVEBE, Comité van Graanhandelaren, Cosun, CZAV, NAO, Plantum, Van Iperen en VAVI.

04 december 2018

BRON:
BO Akkerbouw
Naar boven