De kracht van waternetwerken

Bestuurder zijn van een organisatie als LTO Nederland vereist het vermogen om nuchter te kunnen oordelen. Daarnaast helpt enige zelfrelativering. Kennis van zaken is natuurlijk ook handig. Maar vele anderen hebben meer kennis en zijn bereid om deze, voorzien van hun mening, te delen. Belangrijk is om met deze mensen contact te hebben. Telefonisch contact is dan niet de enige oplossing. Mensen ontmoeten en samenbrengen is belangrijker.

Maandag leidde ik de tweede bijeenkomst van de Denktank Water van LTO Nederland. Dit is een netwerk bestaand uit een aantal bestuurders van LTO en landbouwleden in de dagelijks besturen van waterschappen. Het thema was waterkwaliteit.

Het gesprek ging over de Kaderrichtlijn Water met natuurlijk een doorkijk naar het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Hierover is LTO met het rijk en de waterschappen in overleg. Eind dit jaar moet dit actieprogramma, inclusief derogatie vanaf 2018, zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

We deelden onze mening dat de waterkwaliteit en de emissies in ons land sterk verschillen. Er ligt nog een behoorlijke opgave. Dit geldt niet voor elk gebied en verschilt nogal per regio. We concludeerden dat aanscherping van gebruiks- en productienormen de waterkwaliteit niet echt zal verbeteren.

Een andere aanpak is nodig. Een aanpak waarbij wordt geleken naar de problemen die er in een gebied zijn. Een gebiedsgerichte uitvoering met inzet op actief bodembeheer. In de Denktank Water discussiëren we hierover met bestuurders die weten waar ze het over hebben, die dat met elkaar willen delen. Die samen willen werken en de verbinding leggen in de eigen organisatie. Hier zie je duidelijk de kracht van netwerken.

Jakob Bartelds
LTO Nederland Omgeving

21 januari 2017

BRON:
Jakob Bartelds
Naar boven