Nu naar maatwerk bij werken aan schoon water

Werken aan schoon water is behalve eigenbelang ook een morele plicht die je hebt als ondernemer voor de samenleving. De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is in de afgelopen decennia enorm verbeterd. Tegenover grote investeringen staan opbrengsten. Deze leveren enorm veel kennis op over bodem, gewasbescherming en bemesting. Onze bedrijfsvoering is daardoor veel efficiënter geworden.

Maar succes komt niet vanzelf. De samenwerking in talloze initiatieven met kennisinstellingen, waterschappen en overheden blijkt een belangrijke factor. Zeker de komende jaren, want nog altijd voldoet een deel van ons water niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn.

Een belangrijk verschil met eerder is dat het aanscherpen van algemene of generieke regels weinig meer zal opleveren. We moeten nu inzetten op gebiedsmaatregelen, afhankelijk van omvang en aard van het waterprobleem, grondsoort, drooglegging, bouwplannen. Dit is voor LTO het hart van de aanpak in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De Europese Commissie moet nog wel worden overtuigd. Afspraken tussen boeren en overheden over gebiedsmaatregelen klinken nogal vrijblijvend en daar houdt Brussel niet van.

LTO wil daarom een bestuursovereenkomst afsluiten. Eerst voor veertig grondwaterbeschermingsgebieden waar de nitraatnormen bijna of geheel worden overschreden. Daarbij gaat het om maatwerk. Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer hebben we de structuur om ondernemers te ondersteunen. Er staat veel op het spel, zoals de derogatie, maar ook maatschappelijk draagvlak. We kunnen ons geen vrijblijvendheid veroorloven.

Jakob Bartelds
LTO Nederland Omgeving
@JakobBartelds

30 september 2017

BRON:
Jakob Bartelds
Naar boven