Onderweg!

De vakgroep Vleesveehouderij ‘nieuwe stijl’ is inmiddels bijna een jaar onderweg. Regelmatig merk ik dat leden onvoldoende zijn aangesloten op waar wij als vakgroep mee bezig zijn. Reden voor mij om zelf de handschoen op te pakken en middels dit schrijven de achtergronden te schetsen van een aantal lopende dossiers en activiteiten.

Het fosfaat dossier

Er is tot op de dag van vandaag veel tijd en energie gaan zitten in het fosfaat dossier. Na veel duwen en trekken is er uiteindelijk een aanvaarbare ‘vrijwillige’ regeling uitgekomen voor de vleesveehouderij. Er zijn nog veel vragen welke wij ook gesteld hebben aan de minister, maar helaas wachten wij nog steeds (te) lang op antwoorden. Er is bij veel vleesveehouders daardoor nog steeds sprake van grote onduidelijkheid over de beschikking van rechten, de uitkomst van bezwaarprocedures en tal van technische uitvoeringsvragen. Vanuit de vakgroep is er bijna dagelijks contact met de beleidsmedewerker van LTO Nederland in Den Haag om de voortgang en de te volgen strategie te bespreken. Vanuit meerdere kanalen proberen we bij het ministerie en in de tweede kamer de noodzaak tot snelle afronding te benadrukken. Al onze inspanningen zijn gericht op snel duidelijkheid krijgen in dit complexe dossier.

I&R

De vakgroep Vleesveehouderij heeft kennisgenomen van het voornemen om de I&R regeling op een aantal punten te wijzigen. Wij hebben grote vraagtekens bij de hoogte van de voorgestelde bestuurlijke boetes. Geringe overtredingen worden direct bestraft met boetes van €500,-. Dat zijn in onze ogen geen geringe bedragen. Zo valt bijvoorbeeld het eerst melden en dan merken in de categorie overtreding waar een boete van maar liefst €1500,- op staat. In overleg met de vakgroepen van de overige dierlijke sectoren is namens LTO Nederland een heldere brief met ons standpunt verstuurd richting ministerie. Wij zijn momenteel in afwachting van de reactie vanuit LNV.

De Wolf in Nederland

De herintrede van de wolf in Nederland lijkt in eerste instantie een vraagstuk dat geen directe gevolgen heeft voor de vleesveehouderij. Binnen LTO Nederland is de vakgroep schapenhouderij de kartrekker van dit dossier. Vanuit Duitsland hebben wij echter informatie over wolvenaanvallen op (oudere) kalveren. Zeker zoogkoeienhouders zullen daarom in de toekomst rekening moeten houden met schade door aanvallen van de wolf. In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk voor faunabeheer. Het interprovinciaal overleg tussen provincies is gestart met een wolvenplan wat antwoord moet geven op alle vragen m.b.t. schadeafhandeling en preventieve maatregelen. De collega’s van LTO schapenhouderij hebben de eerste versie gelezen en kunnen hier onvoldoende mee uit de voeten. Kern van onze kritiek is dat het plan te eenzijdig is en niet ingaat op de veroorzaakte schade en gevaren voor o.a. vleesveehouders en andere gebruikers van het buitengebied. Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de vergoeding van met name indirecte schade. De inspanningen van LTO zijn gericht op Europees beleid inzake het beheer van wolvenpopulaties in Europa. Je kunt je hierbij afvragen of Nederland als dichtbevolkt land de aangewezen vestigingsplaats is?

VleesVee.NL

LTO Vleesveehouderij is medeoprichter van Vleesvee.NL. Met het wegvallen van de productschappen moet deze ketenpartij een deel van het gat dat is ontstaan opvangen. De overheid zal steeds meer vraagstukken m.b.t. voedselveiligheid en ketenborging terugleggen in de keten. Marktpartijen zullen zelf de samenwerking moeten zoeken en hier vorm en inhoud aan geven. Momenteel zijn Vleesvee.NL en de vakgroep Vleesveehouderij met het ministerie in gesprek over de uitdagingen van de sector en wat er nodig is om de sector vooruit te helpen.

Visie 2024

De vakgroep Vleesveehouderij is gestart met een visietraject. In deze visie zal worden ingegaan op de kansen en bedreigingen van de sector. De visie is nodig om concrete strategische doelstellingen te kunnen formuleren voor de vakgroep en de sector. Binnenkort zullen de eerste contouren hiervan besproken worden met een nieuwgevormde klankbordgroep. De vakgroep Vleesveehouderij wil de klankbordgroep inzetten om beleidsvoornemens te toetsen en signalen vanuit de achterban over en weer te kunnen delen. Als u ook deelnemer wilt worden van deze groep, kunt u zich aanmelden!

Tot slot

Ik verwacht in deze nieuwsbrief enige duidelijkheid te hebben gegeven in actuele zaken die ons dagelijks bezighouden. Als kleine vakgroep ontkomen wij er niet aan om prioriteiten te stellen in alles wat wij doen. Mocht u zaken hebben die u onder onze aandacht wilt brengen schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Wouter Hartendorf (voorzitter LTO vakgroep Vleesveehouderij)
familiehartendorf@xs4all.nl

09 oktober 2018

BRON:
Wouter Hartendorf
Naar boven