Klimaat kans voor de agrarische sector?

LTO Nederland gaat met het thema klimaat naar de leden in diverse regio’s. Het doel: informeren over waar we staan en hoe LTO zich heeft ingezet; luisteren naar vragen van boeren en discussie over het effect van de ‘opgaves’ op onze bedrijven. Ik probeer in deze column weer te geven wat mij is bijgebleven van zo’n bijeenkomst.
De extra reductieopgave in het klimaatakkoord is voor onze sector minimaal 3,5 megaton CO2 equivalenten. LTO koos ervoor om niet over onze leden te laten praten, maar om zelf mee te praten. Het mes is diverse keren op tafel gezet als het ging over dieraantallen of veenweidegebieden onder water. LTO gaat voor maatregelen die ons voorloper maken met innovatieve oplossingen en oude waarden (vruchtbare kringloop).
Er is veel onbegrip over de internationale afspraken om emissies van een land te registreren daar waar ze daadwerkelijk plaatsvinden. Deze ‘schoorsteenbenadering’ is eigenlijk ongeschikt om inzicht in emissies van een productieketen te geven en waardeert niet wat al goed is. Bestaande houtwallen tellen bijvoorbeeld niet, alleen extra aanplant. En zonnepanelen op de schuur tellen niet voor de boer maar voor de energiesector. Veel huidige regelgeving staat oplossingen in de weg en doelen conflicteren.
In de discussie met de leden werd ondersteund dat we eraan door moeten werken. Belangrijk daarbij is onder meer duidelijk te maken hoe verschillende opgaves in elkaar grijpen, hoe een gezamenlijke oplossing mogelijk is en hoe het verdienmodel eruitziet.
LTO gaat na alle bijeenkomsten de strategie voor het vervolg bepalen en zal zeker inzetten op veel pilots om te onderzoeken wat haalbaar en betaalbaar is.
Jakob Bartelds
Bestuurslid LTO Nederland

02 maart 2019

BRON:
Jakob Bartelds
Naar boven