LTO Nederland kritisch over waterschapbelastingen

LTO Nederland is kritisch over de aanpassingen van de waterschapsbelasting. Volgens LTO bestuurder Jakob Bartelds krijgen boeren en tuinders onterecht verhogingen opgelegd als de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd.

Bartelds: “Vanuit de sector wordt steeds meer gedaan om de kwaliteit van het water te verbeteren. Daardoor hoeft het waterschap minder te investeren en dat scheelt kosten.” Bartelds verwijst onder meer naar de eigen inspanningen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de initiatieven vanuit de glastuinbouw.
LTO Nederland reageert hiermee op het voorstel van de Unie van Waterschappen voor een aanpassing van de waterschapbelastingen: de water systeemheffing en de verontreinigingsheffing. Bartelds vindt dat er in dit voorstel geen rekening is gehouden met de afspraken tussen de Unie en LTO Nederland vastgelegd in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). “Steeds vaker realiseren we op gebieds- en perceel niveau samen aanpassingen ten gunste van de lokale waterkwaliteit en met resultaat.” Het gaat dan om maatregelen op het bedrijf en in de bodem waardoor de uit- en afspoeling vermindert. “Ook de glastuinbouw is op eigen initiatief druk bezig om minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te lozen, regelmatig worden samen afspraken gemaakt over de aanpak met het regionale waterschap. Als je dan verontreinigingsheffingen gaat opleggen, is dat niet terecht voor de tuinders.” Daarnaast vindt LTO het niet terecht dat er belasting betaald moet worden voor zaken die de land- en tuinbouw niet zelf veroorzaken. Bijvoorbeeld kwel, veenoxidatie of vervuilingen in rivierwater dat vanuit het buitenland binnenstroomt. Bartelds: “Ik zie liever dat we hier ondersteunt worden in het treffen van maatregelen”.

Samen optrekken
De samenwerking tussen de waterschappen en LTO zal volgens Bartelds in de regio met het betreffende waterschap moeten plaatsvinden. LTO wil hier meedenken en beslissen over actuele thema’s als energie en circulaire economie, vooral in relatie tot de waterzuivering in de toekomst. “We willen graag in samenwerking innovatieve oplossingen doorvoeren. Op het land gaat het dan om bijvoorbeeld waterberging, CO2 vastlegging en het voorkomen van veenoxidatie door onderwaterdrainage.” Een deel van de sector loost op het riool en ook daar is samenwerking voor de aanpak van de vervuiling gewenst.

Onrechtvaardige Kostenverdeling
Tegelijkertijd vindt LTO Nederland dat wel heel gemakkelijk wordt afgestapt van de huidige en ook onderzochte kostentoedelingsmethode. In het huidige systeem geldt het criterium “waarde” afgeleid van de WOZ-waarde voor gebouwde eigendommen en de prijs van de landbouwgrond in eigendom van de boer. Volgens LTO is dit een rechtvaardige verdeling, die moet blijven bestaan. Daarom wordt het voorgestelde gebiedsmodel, waarbij het waterschapbestuur zelf binnen de aangegeven bandbreedte het aandeel voor de land- en tuinbouw kan vaststellen afgewezen. LTO constateert bovendien dat de hoogte van de belastingen per waterschap met het nieuwe verdeling systeem enorm gaan verschillen. Afhankelijk van de gekozen scenario’s geeft het rapport aan dat de lastenstijgingen per waterschap voor de sector kan oplopen tot wel 700%.  Voor LTO is het overigens wel logisch dat er extra betaald moet worden voor taken die het waterschap extra uitvoert voor de landbouw als daar om wordt verzocht.
 

29 januari 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven