'Nieuwe Europees akkoord meststoffen is goede stap vooruit'

De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een informeel akkoord bereikt over een nieuwe meststoffenverordening. Dit betekent dat er een nieuwe interne Europese markt voor meststoffen gaat ontstaan. LTO Nederland is positief hierover en noemt het akkoord een goede stap in de juiste richting.
In de nieuwe Europese meststoffenverordening staat dat handel van gestandaardiseerde mest en andere organische meststoffen tussen de Europese lidstaten mogelijk is, zonder dat lidstaten eigen normen en eisen opleggen.
Daarnaast is besloten dat fosfaatkunstmest niet meer dan 60 milligram cadmium per kilo mag bevatten. Lidstaten mogen die norm in hun eigen wetgeving naar beneden bijstellen.

Breder inzetten van organische mest
LTO Nederland ziet het akkoord op termijn als een belangrijke stap in het breder kunnen inzetten van organische mest. Claude van Dongen, LTO-bestuurder met portefeuille Bodem en Waterkwaliteit: “Voor Nederlandse boeren is een geharmoniseerde Europese mestmarkt van groot belang. De Nederlandse landbouw loopt voorop bij de ontwikkeling van nieuwe bemestingsproducten op basis van dierlijke mest, plantaardige reststromen, dierlijke bijproducten en zuiveringsslib.”

LTO Nederland pleit al sinds 2008, samen met de producenten van de nieuwe meststoffen, voor een beleidskader dat past bij de circulaire economie en kringlooplandbouw. Van Dongen: “Dergelijke Europese trajecten vergen een zeer lange adem. Het belangrijkste is dat er nu een akkoord is waardoor er ruimte ontstaat voor de erkenning van kunstmestvervangers. Het is een goede stap in de juiste richting.” 

De nieuwe verordening betekent mogelijk dat mestverwerkingsproducten in de toekomst als kunstmestvervanger kunnen worden gebruikt. Van Dongen: “Echter zo ver is het nog niet. Daarvoor is nog een andere interpretatie nodig van de definities uit de Nitraatrichtlijn. De Europese Commissie onderzoekt dit.” Nu wordt mineralenconcentraat, buiten enkele kleine pilots in Nederland, nog door Europa beschouwd als dierlijke mest.

21 november 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven