Eerste Kamer behandelt asbestverbod daken

Op 28 mei behandelt de Eerste Kamer het verbod op het hebben van asbesthoudende dakbedekking vanaf 2025. LTO Nederland en Aedes hebben als uitgangspunt dat gezondheidsaspecten voorop staan als het gaat om het verwijderen van asbest. De organisaties vinden dat het voorgestelde verbod niet bijdraagt aan een zorgvuldig asbestbeleid, tot grote financiële en operationele lasten leidt en daarom geen passende oplossing is voor het verwijderen van asbestdaken in Nederland. De organisaties hebben daar vandaag in een brief aan de Eerste Kamer aandacht voor gevraagd.

LTO Nederland en Aedes zijn voorstander van een realistisch asbestbeleid. De bescherming van de gezondheid van mensen staat voorop. Dat kan het meest effectief en realistisch met een risicogestuurde aanpak. De wet- en regelgeving moet in verhouding staan met de risico’s die gelopen kunnen worden. In situaties waar gezondheidsrisico’s groot zijn, treft men strenge beschermingsmaatregelen, maar als risico’s aantoonbaar verwaarloosbaar klein zijn, zijn lichtere eisen gerechtvaardigd. Concreet betekent dit naar onze mening dat de asbestdaken in de agrarische sector en woningbouw verantwoord gesaneerd moeten worden.

LTO Nederland en Aedes zijn van mening dat een verbod per 2025 op het voorhanden hebben van asbest of een asbesthoudend product toegepast als dakbedekking niet wenselijk is. Voor een dergelijk verbod ontbreekt de vereiste onderbouwing. De maatregel leidt niet tot aantoonbare gezondheidseffecten en is niet doelmatig, en bovendien ontbreekt de urgentie. Dat blijkt onder meer uit het rapport ´Inzichten voor proportioneel asbestbeleid´ van TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en Crisislab, uitgevoerd in opdracht van Aedes.

De brief van LTO Nederland en Aedes met daarin een gedetailleerde uitleg is hier te lezen.

27 mei 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven