Pilot Grondgebondenheid geeft inzicht in haalbaarheid en mogelijke oplossingen

De vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland ontving dinsdag 9 juli de resultaten van de pilot Grondgebondenheid. Het Kadaster en Wageningen Economic Research voerden deze pilot uit in de West-Achterhoek in opdracht van ZuivelNL.
Uit de resultaten blijkt dat in het pilotgebied 9 op de 10 bedrijven voldoen aan de norm van maximaal 10 melkkoeien per hectare huiskavel. Aan de norm 65% eiwit van eigen land voldoet de helft van de bedrijven in het gebied uitgaande van het jaar 2017. Wanneer naar beide aspecten van grondgebondenheid gezamenlijk wordt gekeken, blijkt dat reeds al bijna de helft voldoet. Van de bedrijven in het pilotgebied voldoet 4% aan geen van beide normen. Dit is echter exclusief buurtcontracten en biedt dus perspectief. Zeker omdat dit de eerste keer is dat een dergelijke analyse wordt uitgevoerd en melkveehouders nog geen tijd hebben gehad om te anticiperen.
Mogelijke oplossingen
Naast het in beeld brengen van knelpunten om de normen van grondgebondenheid te halen, zijn er ook suggesties gedaan om deze knelpunten op te lossen. Om de huiskavel te vergroten wordt kavelruil als een belangrijk middel gezien. Daarnaast kunnen technische maatregelen worden getroffen zoals de aanleg van oversteekplaatsen over wegen. Het verhogen van het aandeel eiwit van eigen land kan bijvoorbeeld door het verhogen van gewasopbrengsten of het verhogen van de stikstofefficiëntie. Ook samenwerking met andere boeren uit de omgeving, vastgelegd in de zogenaamde buurtcontracten, kan een oplossing bieden. Uit de analyse blijkt dat er in het gebied voldoende eiwit in ruwvoer beschikbaar is.
Haalbaarheid grondgebondenheid
Aanleiding is het advies Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij en de eerste vragen die bij LTO Nederland binnen kwamen vanuit het pilotgebied over de haalbaarheid van dit advies. De pilot is een eerste aanzet om deze systematiek door heel Nederland in te zetten, om daar waar nodig de structuur in de melkveehouderij te verbeteren. De sectorpartijen willen op deze manier melkveehouders ondersteunen en adviseren om hun bedrijf meer toekomstbestendig te maken. Er wordt hierbij ook ingezet op het toegankelijk maken van ondersteunende instrumenten voor melkveehouders die daar behoefte aan hebben.

09 juli 2019

BRON:
LTO Nederland, Kadaster, Wageningen Economic Research, NZO, ZuivelNL
Naar boven