Unaniem SER-advies over uitgangspunten voor TTIP-verdrag

'Handelsverdrag moet langs sociale en duurzame meetlat'
 
De Sociaal Economische Raad (SER) is tot een unaniem advies gekomen over een aantal uitgangspunten voor het TTIP-verdrag. Het eind vorige week vastgestelde advies spreekt geen oordeel over TTIP uit. Dat kan ook niet, want de onderhandelingen zijn nog gaande.
 
De SER vindt dat TTIP geen aanleiding mag vormen voor verandering van niveaus van bescherming van mens en milieu. ,,Europa moet zijn hoge beschermingsniveau in wet- en regelgeving kunnen handhaven en zo nodig verder verhogen. Daarvoor moet er ook voldoende beleidsruimte van overheden blijven”, staat in een persbericht van de SER.
 
Publiek belang
Overheden moeten vrij blijven om overeenkomstig de eigen voorkeuren bepaalde diensten ‘van algemeen publiek belang’ te verklaren en daarmee uit te zonderen. Hiermee sluit de SER aan bij de inzet van Nederland en de Europese Commissie in de onderhandelingen. 

Er is veel onrust over TTIP. Dit constateerde Hans de Boer, die eind vorige week namens de gezamenlijke ondernemersorganisaties (VNO/NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland) het woord voerde in de SER. Volgens hem kan het TTIP-verdrag echter tegenwicht bieden tegen de onzekerheden in de internationale politiek en economie: ,,Het geeft ons nu de kans om de Westerse standaarden op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en arbeid als leidend in de wereld neer te zetten. Het gezamenlijke SER-advies vormt hierin een belangrijke leidraad." 

‘Goed geïnformeerd debat’
SER-voorzitter Mariëtte Hamer onderstreepte het belang van dit advies. Volgens haar komen in het maatschappelijk debat veel zorgen naar voren over onder meer publieke belangen. ,,Deze moeten worden gewaarborgd. Dit advies bespreekt hoe dat kan. Het unanieme advies kan nu een belangrijke rol gaan spelen in een goed geïnformeerd debat over TTIP.”

Ton Heerts, FNV-voorzitter, stelde vast dat alle handelsverdragen langs de sociale en duurzame meetlat zouden moeten. ,,Dat is de essentie van dit advies. Is een handelsverdrag bijvoorbeeld in lijn met fundamentele arbeidsnormen? Komen de afspraken wel overeen met de Europese regels die we hebben opgesteld om werknemers en consumenten te beschermen? Met dit advies pleiten we kort gezegd voor duurzame en sociale handelsverdragen.”
 
Zie voor volledige SER-persbericht:
http://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2016/20160415-ttip.aspx

 

Breed maatschappelijk debat

De onderhandelingen tussen de EU en de VS over TTIP leiden tot een breed maatschappelijk debat. Mensen maken zich zorgen over onder meer de veiligheid van hun voedsel, over ondermijning van democratische besluitvorming en over verlies van banen. In het unaniem vastgestelde advies worden deze zorgen én de waarborgen besproken, die in een definitief handelsverdrag moeten komen voor de bescherming van publieke belangen.
Doel van het advies is een bijdrage leveren aan een goed geïnformeerd maatschappelijk debat over TTIP en aan de zoektocht naar de juiste balans tussen het bevorderen van internationale handel en het beschermen van publieke belangen. De tekst van het volledige SER-advies TTIP staan op de site van Sociaal-Economische Raad:
http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2016/ttip.aspx

 

Hoofdpunten in populaire versie

Van het SER-advies TTIP zijn in een populaire versie ook de hoofdpunten samengevat. Doel van het advies is een bijdrage te leveren aan een weloverwogen beoordeling van inhoud en proces van TTIP door het kabinet en het parlement. Zie: hoofdpunten SER-advies TTIP

 

Onlangs in het LTO-blad Nieuwe Oogst:
Pijnpunten moeten uit Handelsakkoord (9 april 2016)

TTIP te vaag voor ondernemers (20 febr. 2016)
 

 

 

19 april 2016

BRON:
Naar boven