Opinie: Wanneer wordt het ministerie van Landbouw, Natuur en Visies concreet?

De ene na de andere visie rolde afgelopen jaar uit de koker van het ministerie van LNV. Neem de Kringloopvisie, de Bodemstrategie, de Gewasbeschermingsvisie en we wachten nog op de Herbezinning mestbeleid. Visies op de toekomst van de sector met mooie vergezichten, waar je nauwelijks tegen kunt zijn. “Ja, uiteindelijk willen we daar ook wel uitkomen” is vaak de reactie van de boer. De terechte vraag die je als boer daarbij vervolgens stelt is, hoe gaan we dat dan doen in de praktijk en verdien ik dan ook nog een goede boterham?
Mooie vergezichten
Het wordt voor overheden erg spannend als deze visies doorbraken in regelgeving vereisen, experimenteerruimte buiten de wettelijke kaders, of nog spannender: onderhandelingen in Brussel. Want laten we maar heel duidelijk zijn. Zonder gebruik te kunnen maken van nieuwe moderne veredelingstechnieken en zonder forse versnelling van de toelating van laag risicomiddelen worden de doelen in de gewasbeschermingsvisie voorlopig niet gehaald. En dat geldt ook voor bodem en klimaat. Zonder dat er meer beleidsruimte komt voor het gebruik van bodem verbeterende organische bemesting blijven de Bodemstrategie, het Klimaatakkoord en het Actieplan Biodiversiteitsherstel voor ons als akkerbouw mooie vergezichten.
Afhankelijk
Als akkerbouwsector nemen we onze verantwoordelijk om toekomstgerichte acties te ondernemen. Als het gaat over plantgezondheid investeren boeren volop in nieuwe driftarme spuitechnieken en precisielandbouw. LTO Nederland heeft haar toekomstambitie Plantgezondheid 2030 gepresenteerd en de BO Akkerbouw heeft een eigen Actieplan Plantgezondheid opgetuigd met veel aandacht voor gezonde bodems en weerbare gewassen. Maar als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen en sterke rassen zijn we toch echt afhankelijk van de innovatie bij andere partijen in de keten en die zijn vaak weer afhankelijk van de ruimte in de regelgeving. De reflex bij de overheid is vooral ge- en verboden. Gewasbeschermingsmiddelen worden verboden met soms zelfs een averechts effect zoals het vervallen van de zaadbehandeling bij bieten laat zien.
Kan zo niet langer
In het Klimaatakkoord hebben we als akkerbouw onder meer laten opnemen dat ruimte voor bodemverbeteraars nodig is om CO2 vastlegging in de bodem mogelijk te maken en tegelijkertijd de rol van de bodem voor plantgezondheid te versterken. Ook is daarin opgenomen dat dierlijke mestproducten zoals dunne fracties op gewasniveau boven de 170 kg N per ha moeten kunnen worden aangewend (gewasderogatie) om daarmee kunstmeststikstof te kunnen vervangen. Afgesproken is dat daarvoor experimenteerruimte en pilots met akkerbouwers in 2020 moeten starten om in het volgende actieprogramma daadwerkelijke slagen te kunnen maken voor de hele sector.

Echte doorbraken
Al maanden spreken we met LNV over deze experimenteerruimte. Er is een lopend actieprogramma waar we binnen zouden moeten blijven, de derogatie moet eind dit jaar verlengd worden en Brussel moet toestemming geven. We zijn in goed overleg maar de tijd van leveren is aangebroken. Ik hoop dat minister Schouten niet de geschiedenis in wil gaan als de minister van Landbouw, Natuur en Visies, maar als de minister die zorgde voor echte doorbraken in de klimaatvriendelijke bemesting, de moderne plantenveredeling en de groene gewasbescherming.

Jaap van Wenum is voorzitter van LTO Akkerbouw
Teun de Jong is voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)

10 mei 2019

BRON:
Jaap van Wenum
Naar boven