Wijzigingen regels gewasbescherming open teelten

De regels voor toepassen van gewasbeschermingsmiddel in de open teelten zijn aangescherpt. Dit om verontreiniging van oppervlaktewater door verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.
 
Bedrijven met een open teelt moeten maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Deze verplichting geldt voortaan voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot. Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit een aantal voorschriften voor driftreductie vereenvoudigd. 

Om het naastgelegen oppervlaktewater beter te beschermen moet per 1 januari 2018 een bredere teeltvrije zone worden toegepast voor granen en grassen van 0,50 m (voorheen 0,25 m). Voor overige teelten gelden de bestaande teeltvrije zones. Bij toepassing van 90 procent driftreductie in plaats van de minimaal voorgeschreven 75 procent, is het in een aantal gevallen mogelijk om de teeltvrije zone te verkleinen. 

Omdat voor hoge laanbomen nog geen technieken beschikbaar zijn die de drift voldoende reduceren, is voor deze teelt een overgangstermijn tot 2021 opgenomen. Voor de fruitteelt is overgangsrecht opgenomen voor gebruik van een vanggewas of tunnelspuit. Vanaf 2021 moet bij gebruik hiervan ook worden aangetoond dat voldaan wordt aan de eisen voor driftreductie. De nieuwe regelgeving die 1 januari van kracht werd, is aangekondigd in de Nota Gezonde groei duurzame oogst (2e Nota duurzame gewasbescherming, 2013).

Om aan te kunnen tonen dat een spuittechniek of maatregel de drift in voldoende mate reduceert is een meetprotocol opgesteld waarmee de driftreductie van een spuittechniek wordt bepaald ten opzichte van een vastgestelde referentietechniek.  De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) houdt een lijst bij met indeling van spuittechnieken in driftreductieklassen, de DRT-lijst. Daarnaast wordt door de TCT een lijst bijgehouden met de indeling van spuitdoppen in driftreductieklassen, de DRD-lijst. Beide lijsten zijn te vinden op de website van de Helpdesk Water.  
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/ 

23 maart 2018

BRON:
Helpdesk water
Naar boven