LTO: Meer tijd nodig voor alternatieven

LTO Nederland vindt dat voor de open teelten meer tijd moet zijn om alternatieven te vinden alvorens de drie neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam definitief te verbieden. Minister Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd voornemens te zijn in Brussel mee te stemmen voor een verbod. 

“Dat zou voor de open teelten geen goed besluit zijn”, zegt Joris Baecke portefeuillehouder Gezonde planten LTO Nederland. LTO Nederland pleit daarom voor uitstel van de stemmingen die voor 27 april zijn voorzien. “En als dat niet meer lukt, stellen wij voor dat de minister zich onthoudt van stemming.” Het voornemen van minister Schouten voor een verbod te stemmen, ligt niet in lijn met eerder uitgebracht advies door het College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden(Ctbg). Volgens het Ctgb heeft de Europese voedselautoriteit EFSA weliswaar een grondige beoordeling uitgevoerd van de risico’s van de drie neonicotinoïden voor honingbijen, hommels en wilde bijen. Maar het Ctgb vindt ook dat de EFSA maar zeer beperkt rekening houdt met de mogelijkheid om op lidstaatniveau met aanvullende maatregelen de risico’s van deze middelen te beperken. “Daar zit voor ons de pijn”, zegt Baecke. In Nederland worden de neonicotinoïden voornamelijk gebruikt als zaadcoating. Dat is vooralsnog milieuvriendelijker dan de volveldspuit met ander type gewasbeschermingsmiddelen.

De Europees voorgestelde beperkingen hebben een te grote impact op de open teelten. “Ik voorzie dat de alternatieve gewasbeschermingsmiddelen slechter zijn voor het milieu dan het gebruik van de insectenbestrijders die de minister nu wil verbieden.” LTO Nederland koesterde de hoop dat het mogelijk was met extra maatregelen de toepassingen overeind te houden. De drie neonicotinoïden worden gebruikt in de teelt van pootaardappelen, suiker- en voederbieten, bloembol- en bloemknolgewassen, vollegrondsgroenten en in de teelten van graszoden en hop. Hoewel naarstig naar alternatieven wordt gezocht, is er op korte termijn geen ander middel beschikbaar. “We hebben meer tijd nodig voor alternatieven. Het verbod van deze drie middelen heeft een effect dat wij niet willen. Ik verwacht dat de volveldsspuit het beeld weer zal gaan domineren en dat had anders gekund.”
Een inperking van het gebruik van neonicotinoïden verplicht de Europese en de nationale overheid ook extra in te zetten op het onderzoek naar alternatieven. “Daar zijn wij natuurlijk al lang mee bezig. Geef meer tijd voor alternatieven”, aldus Baecke. Volgens LTO Nederland zou het ministerie van LNV op de korte termijn veel meer aandacht moeten geven aan onderzoek en de toepassing daarvan. “Faciliteer telers, geef experimenteerruimte, stimuleer demonstraties, monitoring en advies. Daar hebben we veel meer aan.”
 
Neonicotinoïden zijn werkzame stoffen die gebruikt worden in diverse insecticiden. De Europese Commissie heeft op basis van een risicobeoordeling van de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) over de risico’s voor bijen voorgesteld om de goedkeuring van de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam in te perken tot gebruik uitsluitend in kassen. Voor open teelten ziet de Europese Commissie aanleiding om de toepassingen geheel te verbieden.
 

 

25 april 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven