Marc Calon: ‘Europese Unie is meer dan een begroting’

LTO Nederland is van mening dat de discussie over de meerjarenbegroting van de Europese Unie breder gevoerd moet worden en niet louter een begrotingstechnisch verhaal mag zijn. “Ik vind dat het Kabinet vooral moet kijken naar het belang van Europa voor onze eigen economie”, zegt LTO Nederland voorzitter Marc Calon in een reactie op het vandaag gepubliceerde Meerjaren Financieel Kader (MFK). “En dat gaat verder dan ‘niet méér willen afdragen’, zoals het Kabinet nu zegt. De Europese Unie is meer dan een begroting.”

Nederland is een handelsland. Voor de economie, de werkgelegenheid en de welvaart is de samenwerking in de Europese Unie cruciaal. Vrij verkeer van goederen, open grenzen, zijn voor de economie van Nederland onmisbaar. Zeker voor de land- en tuinbouw. Binnen de totale bruto export, circa 400 miljard euro per jaar, is de Nederlandse agrarische sector een zeer belangrijke sector. “De land- en tuinbouwexport bedraagt jaarlijks ruim 100 miljard euro bruto, waarvan 90 miljard food en flowers. Dat is na aftrek van doorvoer ruim 30 miljard euro netto. Iedere euro voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) levert onze economie dus het dertigvoudige op. De agrarische sector is goed voor ruim 600.000 banen en 70.000 bedrijven”, benadrukt Calon. “Dat belang lijkt in de reactie van het Kabinet wat naar de achtergrond te verdwijnen. Maar het GLB is niet alleen een economisch verhaal. Het is ook het verhaal van milieu, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaat, dierenwelzijn, plattelandsontwikkeling.”
 
Afdracht aan EU
Nederland draagt jaarlijks aan de EU-begroting van circa 1.000 miljard euro, ongeveer 4,3 miljard euro bij. Dat is 7 miljard euro als de douaneheffingen die Nederland int voor de Europese Unie meegeteld wordt. “Het Kabinet rekent steeds met 7 miljard euro afdracht en in Brussel rekenen ze met 4,3 miljard. Dat voelt als manipuleren van het debat in een verkeerde richting”, zegt Calon. Tegenover de 4,3 miljard euro afdracht, staan jaarlijkse inkomsten voor Nederland van circa 2,3 miljard euro. “We hebben het dus over 2 miljard euro dat Nederland netto betaalt. Daar staat een exportwaarde van tientallen miljarden tegenover.” 

Benadering Kabinet
Door de ogen van LTO Nederland gezien, kijkt het huidige Kabinet te veel alleen naar de kosten en te weinig naar wat de Europese Unie Nederland oplevert. “Naar ons idee is dat een verkeerde benadering, die nadelig zal uitpakken voor de landbouwsector. We zijn als agrarische sector een van de stevigste pijlers onder de Nederlandse economie”, zegt Calon. “Het Kabinet laat met haar begrotingstechnische benadering van de Europese samenwerking kansen liggen.”
Denk aan de rol die boeren en tuinders kunnen vervullen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, waaronder klimaat en biodiversiteit. Juist de agrarische sector heeft hier een oplossing voor. Maatregelen die boeren en tuinders nemen op hun bedrijf hebben bij elkaar opgeteld een positief effect. Boeren en tuinders weten hoe zij in hun bedrijfsvoering kunnen bijdragen aan herstel van de biodiversiteit en klimaatmitigatie. “Maar dat is niet gratis. Het is een maatschappelijke dienst die zij leveren en daar moet je boeren en tuinders voor compenseren.”

Geen korting op GLB
De voorstellen voor de EU-begroting voorzien in een korting van 5% op het landbouwbudget (GLB). “Dat wringt. Een lager budget zal niet bijdragen, en kan zelfs ontmoedigend werken, aan het hogere ambitieniveau.” LTO Nederland vindt dat het GLB-budget minimaal in stand moet blijven, zeker in pijler 1 (is GLB-inkomenssteun). 

 

02 mei 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven