Minister Schouten heeft goede toon en goede koers te pakken

Minister Carola Schouten (LNV) heeft met haar visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden een goede toon te pakken. De minister kiest voor kringlooplandbouw en zet daarmee een koers uit die past bij de ambities van veel boeren en tuinders. Zij spreekt waardering uit voor wat boeren en tuinders nu al doen en gedaan hebben en vindt dat zij beter beloond moeten worden. De minister legt voor de toekomst de lat hoog, prikkelt en daagt boeren en tuinders uit, maar is tegelijkertijd ook realistisch in de tijd die nodig is om deze visie uit te voeren.

“Dit is een visie die ons aanspreekt en waar we met de minister graag over doorpraten”, zegt LTO voorzitter Marc Calon. “Laten we dit verhaal nu ook omzetten in een breed landbouwakkoord en een concreet programma dat voortbouwt op lopende initiatieven en projecten, zoals bijvoorbeeld onze ambitie Gezonde Teelt-Gezonde Toekomst, Grondgebonden Melkveehouderij en Vruchtbare Kringloop projecten.”

Volgende generatie
‘We doen het voor de volgende generatie’, is wat veel boeren en tuinders motiveert. Het is deze toon die in de visie van minister Schouten doorklinkt. De bodem beter doorgeven aan onze kinderen, is waar de minister aan appelleert. Zuinig omgaan met hulp- en grondstoffen, gezonde bodem, energieverbruik minderen en de voedselverspilling terugdringen. Maar ook veel minder kunstmest en chemische gewasbescherming en de focus op gezonde, weerbare planten die tegen een ‘klimaatstootje’ kunnen, is wat LTO Nederland aanspreekt. "Dat hebben we vastliggen in ons plan voor gezonde teelten en in ons aanbod voor het klimaatakkoord. We lopen er echter tegen aan dat minder milieubelastende, de groene gewasbeschermingsmiddelen niet loskomen."

Agroautoriteit
"Het is mooi dat de minister het onderwijs, onderzoek en voorlichting (OVO) roemt in haar inleiding, en dat de Nederlandse land- en tuinbouw decennia wereldwijd toonaangevend is in efficiënt voedsel produceren, dat schept ook verplichtingen. Naar twee kanten. Het OVO-drieluik moet dan niet afgebroken worden, zoals nu gebeurt. We hebben een Agroautoriteit nodig die geld kan ophalen in de sector voor praktijkonderzoek. Laat het kabinet daar werk van maken."
Het is een logische volgende fase als de Nederlandse land- en tuinbouw nu wereldwijd voorloper wordt van kringlooplandbouw en daar een nieuw verdienmodel van kan maken. "Die omschakeling vraagt veel van boeren en tuinders. Dat besef mag wel meer doordringen, maar het is wel de weg naar een volhoudbare land- en tuinbouw”, zegt Calon. “Boeren en tuinders kunnen dat niet alleen. Dat is wat de minister ook benadrukt in haar visie. Zij spreekt nadrukkelijk ook over de rol van de consument en eerlijk belonen. En dat is nieuw en heeft onze instemming.”

Kunstmest
In de kringlooplandbouw die minister Schouten voor ogen heeft, wordt bewerkte dierlijke mest steeds belangrijker en zal vaker het gebruik van kunstmest vervangen. “Dat roept weerstand op. We kunnen niet zonder kunstmest. Laten we inzetten op ‘groene-CO2 neutrale kunstmest. Dat sluit aan bij de ambitie van de minister en geeft boeren en tuinders comfort.” Mestverwaarding en het sluiten van mineralenkringlopen op bedrijfsniveau, lokaal, regionaal of zelfs over de grens, is een belangrijke schakel in de kringlooplandbouw. Veel boeren en tuinders produceren in een keten en die opereren internationaal. De kringlooplandbouw moet daarom ook een internationale dimensie hebben. “De overheid kan helpen hierin doorbraken te realiseren door kick-start en pilotprojecten financieel te ondersteunen en de wettelijke belemmeringen voor het terugbrengen van deze ‘circulaire’ mineralen op het land, weg te nemen.”
LTO Nederland is het met de minister eens dat je de Nederlandse land- en tuinbouw niet alleen op nationale schaal mag bekijken. Dat geldt hulp- en grondstoffen, veevoer, mineralen. De verwevenheid met landen om ons heen is groot. De voedselproductie heeft altijd een internationale dimensie en dat erkent de minister. “Maar daar zie ik in de visie een kleine omissie. De minister gaat net wat te weinig in op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector en ze zegt te weinig over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het belang van een gelijk speelveld in de Europese Unie."

Multifunctioneel
Boeren en tuinders zijn niet alleen voedselproducent. Zij hebben ook belangrijke sociale, maatschappelijke functies, waaronder zorg, educatie, recreatie, een krachtige plattelandsgemeenschap en beheer en onderhoud van landschap en natuur. “Dat is wat magertjes in de visie opgenomen.” Over natuur-inclusieve landbouw en herstel van de biodiversiteit (denk aan de projecten Veldleeuwerik, Duurzame Zuivelketen, de collectieven van agrarisch natuurbeheer) schetst de minister een eerlijk en realistisch beeld. De landbouw heeft een belangrijke sleutel in handen voor verdere verbetering van natuurwaarden in Nederland. “Want herstel en verbetering van de biodiversiteit is in het belang van de boer en de tuinder. En dat ziet de minister ook zo.” LTO Nederland is onder meer partner in Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Marc Calon: “We kunnen als boeren en tuinders een serieuze bijdrage leveren om de ambities van de landbouwvisie van minister Schouten te realiseren. Dat willen we ook. We hebben genoeg goede ideeën en goede plannen gepresenteerd en in uitvoering. De komende maanden zullen we het gesprek aangaan met de minister, de ketenpartners en de maatschappelijke organisatie om deze visie om te zetten in concrete acties. We doen graag en zelfbewust mee, ook voor de volgende generaties, maar het mag niet alleen bij een mooie visie blijven."

Lees verder: Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

08 september 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven