Agro Vertrouwensindex continueert stijgende lijn

De Agro Vertrouwensindex is in een meting over het eerste kwartaal van 2019 verder gestegen. De index nam toe tot bijna 15 punten en is hiermee weer terug op het niveau van vorig jaar. Opvallend is de ontwikkeling in de varkenshouderij (+17 punten) en de pluimveehouderij (9 punten).

Ondernemers in de opengrondstuinbouw en melkveehouders hebben iets minder vertrouwen in hun bedrijf gekregen. Het vertrouwen bij akkerbouwers is licht gestegen. Bij ondernemers in de melkveehouderij en bij de glastuinders was sprake van een stabilisatie van het vertrouwen in hun onderneming.

Vertrouwen varkenshouders niet eerder zo hoog
De varkenshouders hebben over het eerste kwartaal van 2019 het meeste vertrouwen in hun onderneming en was niet eerder zo hoog. Bovendien steeg zowel de huidige stemming op het bedrijf(stemmingsindex) als de index over de middellange termijn. Beide indexen vormen samen de Agro-vertrouwensindex. Het vertrouwen van de ondernemers in de intensieve veehouderij schommelt van kwartaal op kwartaal sterk.

 

 

Huidige stemming onder land- en tuinbouw ondernemers nagenoeg stabiel
De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven is in het eerste kwartaal van 2019 afgenomen met 0,4 punt. Bij onderliggende sectoren is de mutatie groter. Zo steeg de index van de varkenshouderij met bijna 20 punten en die van akkerbouwers met ruim 11%. Terwijl die van opengrondstuinbouw-ondernemers en pluimveehouders (beide -4 punten) daalden. Bij de melkveehouders en glastuinbouwondernemers is de mutatie minder groot en neemt bij beide sectoren met bijna 1 punt toe.

Verwachte economische situatie over 2 à 3 jaar positiever
Over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf denken boeren en tuinders in de land- en tuinbouw positiever. De index nam toe met ruim 3 punten. Dit gebeurde met name onder invloed van de intensieve veehouderij sectoren. De index van de varkenshouderij steeg met 15 punten en die van de pluimveehouderij met bijna 20 punten. Ook hier werd de stijging van de land- en tuinbouwindex geremd door de lagere verwachtingen bij akkerbouwers, melkveehouders en opengrondstuinbouwers. De daling bij deze sectoren bleef echter beperkt. De glastuinbouwers waren net iets positiever.

Ondernemers kijken nog altijd negatief terug op de 12 afgelopen maanden (conjunctuurindex, afgelopen 12 maanden). Wel verbeterde de index ten opzichte van de meting een kwartaal geleden. De totale land- en tuinbouwindex verbeterde (+4 punten) omdat de onderliggende factoren (productie, winst, omzet, opbrengstprijs) een stijging lieten zien. Alleen de kosten blijven volgens de ondernemers stabiel. Per saldo was de index -13 punten. Voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex, komende 12 maanden) is de mening van de ondernemers onveranderd. De index blijft negatief (-3 punten).         

Noot voor de redactie

Achtergrond Agro Vertrouwensindex

Beleidsmakers en politici zijn geïnteresseerd in de stemming van ondernemers in de land- en tuinbouw. Om zo representatief mogelijke informatie te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, en het ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen Economic Research een Agro Vertrouwensindex. Dit is een combinatie van de stemmingsindex op dit moment en de verwachting voor over 2 à 3 jaar.

 

Deze enquête wordt sinds 2013 viermaal per jaar gehouden. De respons was 480 ondernemers in het eerste kwartaal van 2019. De Topsector Agro&Food draagt financieel bij aan deze index. De resultaten vindt u op www.lto.nl en www.agrimatie.nl/agrovertrouwensindex.

 

Nederland sluit hiermee aan bij agrarische barometers in Duitsland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië. Zo ontstaat een Europese stemmingsmeting onder coördinatie van de Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca. Er worden geen prijzen gepresenteerd, maar de trendmatige ontwikkeling van de stemming. Die wordt beïnvloed door markten (zowel aan kosten- als afzetzijde), weer, ziekten/plagen, overheidsbeleid en andere zaken. Over de geaggregeerde resultaten op Europees niveau wordt regelmatig bericht op www.copa-cogeca.eu.

Informatie

Voor meer informatie: neem contact op met Caroline Berkhof, Wageningen Economic Research via +31 70 335 83 38 of caroline.berkhof@wur.nl, of Esther de Snoo, LTO Nederland via 06 53 72 83 51 of edsnoo@lto.nl.

 

28 mei 2019

BRON:
LTO Nederland/WUR
Naar boven