LTO Nederland presenteert boerenvisie op toekomstig mestbeleid

Bodem, boer en integrale benadering staan centraal

LTO Nederland heeft een eigen, landbouw brede visie ontwikkeld op het toekomstig mest- en mineralenbeleid. LTO Nederland geeft hiermee als eerste boerenbelangenorganisatie concrete uitvoering aan de Kringloopvisie, Herbezinning mestbeleid van minister Schouten (LNV) en het Klimaatakkoord voor landgebruik.

Het LTO-plan is uitgewerkt tot een inhoudelijk beleidsvoorstel en is tot stand gekomen met inbreng en steun van alle plantaardige en dierlijke sectoren van LTO Nederland. Claude van Dongen, LTO-bestuurder met portefeuille Bodem en Waterkwaliteit: “Dat maakt dat het een integraal en breed gedragen plan is. De bodem staat daarbij centraal en dient als basis voor milieukwaliteit.” Immers de doelen van het nieuw beleidsplan moet uitmonden in een nog verdere verbetering van de waterkwaliteit en meer rendement voor ondernemers.

2 sporen: de boer kiest
Het voorgestelde boerenplan van LTO Nederland betekent dat we keuze bieden aan ondernemers: op deze wijze kan het wettelijk kader meer passend gemaakt worden voor ieder landbouwbedrijf. Dit kan op basis van twee sporen: een forfaitair- óf een verfijnd systeem. De keuze is aan de boer zelf. In de LTO-visie wordt dierlijke mest optimaal gebruikt omdat dit het voorbeeld is van kringlooplandbouw. Door te kiezen voor gewasderogatie en koolstofbemesting, sluit onze visie aan bij het Klimaatakkoord. Van Dongen: “We willen dat alle mest die niet passend is voor de Nederlandse vraag verwerkt wordt tot kwaliteitsproducten voor plantentelers in binnen- en buitenland. Hiermee geven we uitvoering aan de groene grondstoffeneconomie. Daar hoort de bouw van een duurzame mestketen bij. Dit doen we in samenwerking met ketenpartijen in de mestsector.”

Kracht
LTO Nederland is de eerste en enige landbouworganisatie die een integraal, inhoudelijk, landbouw breed beleidsplan heeft opgesteld in antwoord op het traject voor herbezinning mestbeleid van landbouwminister Schouten. Van Dongen: “De minister wil een fundamentele herbezinning op het mestbeleid inclusief het bijbehorende stelsel van wet- en regelgeving. Die handschoen hebben we opgepakt en uitgewerkt tot een boerenvisie. We willen met de minister hierover in gesprek om ons plan nader toe te lichten.” Deze werkwijze zien we als de kracht van onze brede boerenorganisatie die LTO Nederland is.”

LTO Nederland en gelieerde organisaties staan voor een duurzame landbouw die gezonde producten voorbrengt in een gezonde omgeving. Dit geldt voor zowel de productiewijze als de producten zelf en het verdienmodel van de boeren. De Boerenvisie op toekomstig mestbeleid is donderdagmiddag 13 juni gepresenteerd in Berkel en Rodenrijs (ZH) door verantwoordelijk bestuurders van LTO Nederland en gelieerde organisaties en sectoren aan pers, stakeholders en overige geïnteresseerden.

 

Voor meer informatie:

Esther de Snoo
Communicatie & Woordvoering
LTO Nederland
edsnoo@lto.nl
06 53728351

14 juni 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven