Bodem en mineralen

Het bemesten van gronden is nodig om voedingstoffen te geven aan de bodem en een goede groei van gewassen mogelijk te maken. LTO  zet zich in voor mogelijkheden op het gebied van bemesting waarbij gewassen goed kunnen groeien, de bodemvruchtbaarheid niet in het gedrang komt, kringlopen worden gesloten en er kan worden voldaan aan de doelstellingen op het gebied van water- en milieukwaliteit. Mestbeleid is voor LTO Nederland meer dan alleen nitraat- en fosfaatdoelstellingen, het gaat namelijk ook om actuele onderwerpen als bodemvruchtbaarheid, grondstoffenschaarste en de voedselproblematiek.

Het mestbeleid in Nederland is in 1984 begonnen en is gebaseerd op de Europese Waterrichtlijn en de Europese Nitraatrichtlijn. Nederland heeft in het kader van deze richtlijn afspraken gemaakt om specifieke doelen op het gebied van nitraat in grond-, val- en oppervlaktewater te behalen. Om deze doelstellingen te behalen is er een systeem ingevoerd bestaande uit gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, gebruiksvoorschriften over de manier waarop mest mag worden aangewend, een stelsel van dierrechten en zijn er regels over het transport van mest ingesteld. De laatste 10 jaar zijn de normen vooral aangescherpt om aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. De Nitraatrichtlijn is ook de reden voor de strenge regelgeving in het kader van de derogatie voor rundveemest.

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft de afgelopen jaren duidelijk grote stappen voorwaarts gemaakt op het gebied van water- en milieukwaliteit. Tegelijkertijd zien veel agrarische ondernemers de gevolgen van de aanscherping van het mestbeleid in de portemonnee of zien de gevolgen aan hun gewassen en hun vee. LTO Nederland acht het mede daarom van belang dat de inzet van de agrarische sector wordt erkend en dat er meer ruimte komt voor flexibiliteit voor ondernemers. LTO Nederland wil “ruimte waar mogelijk en actie waar nodig”. Het behoud van de bodemvruchtbaarheid is namelijk essentieel om op termijn goed te kunnen blijven ondernemen. Wel zou de overheid in samenwerking met de sector moeten inzetten op een samenhangend pakket aan innovatie om de water- en milieukwaliteit verder te verbeteren. Bijvoorbeeld via innovatie in teeltsystemen, nieuwe meststoffen en toedieningstechnieken en aandacht voor het verdienmodel. LTO en de sector pakken dit reeds op met een Deltaplan Agrarische Waterbeheer, de doorontwikkeling van de Kringloopwijzer, de ontwikkeling van equivalente maatregelen in de plantaardige sectoren en praktijkproeven met bijvoorbeeld bewerkte mestsoorten.

28 juli 2015

BRON:


Naar boven