Europa & de wereld

LTO Nederland heeft een kantoor in Brussel en behartigt daar ook de belangen van haar leden. De Europese Unie is van groot belang voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Veel van de regels op het erf komen voort uit richtlijnen en besluiten uit Brussel.  Daarnaast vindt een heel groot deel van onze productie zijn weg naar andere landen in de Europese Unie. Gelijke regels over behandeling van producten en gelijke spelregels voor boeren/tuinders in buurlanden is daarom van levensbelang.

Daarom is het van groot belang dat LTO zijn invloed laat gelden in het Europees Parlement, bij de Raad van Landbouwministers en de Europese Commissie, min of meer het Europese ministerie van Landbouw. LTO werkt daarbij veel samen met andere nationale landbouworganisaties uit bijvoorbeeld Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk. Daarnaast neemt LTO Nederland zitting in de Europese koepelorganisatie Copa-Cogeca die 70 landbouw- en coöperatieve organisaties vertegenwoordigd. Albert Jan Maat is voorzitter van Copa-Cogeca sinds 20 september 2013. De benoeming is voor twee jaar

Op wereldtoneel is LTO ook vertegenwoordigd en actief. LTO is één van de founding fathers van Agriterra. Via deze organisatie zet LTO leden en experts in om boeren in ontwikkelingslanden te helpen met ontwikkelen. Op internationaal niveau is LTO ook lid van de Wereld Landbouworganisatie . Met landbouworganisaties over de hele wereld worden de belangen van alle boeren vertegenwoordigd in internationale overlegorganen als de WTO en de VN

Dossiers:

Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB):

Het GLB is één van de pijlers van de Europese Unie. Sinds de oprichting van de Europese Unie bestaat het. Was het in beginsel bedoelt om de voedselproductie te stimuleren, is het nu gericht op het belonen van maatschappelijke waarden. Vroeger was het GLB marktverstorend op wereldniveau, nu zijn marktverstorende subsidies en mechanismen vrijwel uitgebannen. Kortom, LTO vindt een sterk GLB in de Europese Unie meer dan gerechtvaardigd als we echt een duurzamere en eerlijkere samenleving willen.

Directe Betalingen

Veel boeren in Nederland ontvangen bedrijfstoeslagen, net als hun Europese collega’s. Op dit moment in totaal zo’n 800 miljoen euro. Deze komen uit Brussel als gevolg van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. LTO Nederland wil zorgen dat het GLB een beleid is dat maatschappelijke waarden als landschap, natuur, dierenwelzijn, bescherming van het milieu beloont via dit GLB. Daarvoor is inzet nodig in Brussel. LTO is overtuigd dat op dit moment maatschappelijke eisen niet alleen uit de markt kunnen worden betaald en dat daarom een sterk landbouwbeleid essentieel is. Directe betalingen voor maatschappelijke diensten is daarom volledig gerechtvaardigd.

Marktbeheer

Marktbeheer is een ander belangrijk punt dat geregeld wordt in Brussel.  Via quota en interventie in de markt bij lage prijzen werd vroeger de markt bestuurd. Onder druk van de wereldhandelsorganisatie en omwille van ethische overwegingen wordt de marktbescherming steeds meer afgebouwd voor de land- en tuinbouw. LTO steunt deze route, al werken landbouwmarkten anders dan in andere sectoren. Ook zet LTO Nederland zich in voor het versterken van de mogelijkheden voor samenwerking in de keten en onderling tussen producenten. De regels hiervoor worden vastgesteld in Brussel.

Plattelandsontwikkeling

Sinds 1992 wordt meer nadruk gelegd op de bredere ontwikkeling van het platteland in het GLB. Dit heeft geresulteerd in meer geld voor plattelandsontwikkeling in het GLB. Maatregelen op het gebied van investeringen in concurrentiekracht en innovatie, milieumaatregelen en structuurversterking op het platteland kunnen hiervan worden bekostigd. In Nederland wordt hier ongeveer 90 miljoen euro aan besteed. Voor LTO ligt de nadruk op investeringen in concurrentiekracht en innovatie op het platteland. Daarmee voorkom je leegloop van het platteland, omdat je concurrerende bedrijven hebt die zorgen voor werkgelegenheid en geld in de la. De land- en tuinbouw en haar toeleverende industrie is nog steeds van vitaal belang voor het platteland. Ook voor landschap en natuur moet geld worden uitgetrokken op het platteland, liefste in samenwerking met boeren en tuinders.

Ontwikkelingssamenwerking

Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is Agriterra actief namens LTO Nederland. Via kennisverspreiding, ketenbenadering en belangenbehartiging probeert agriterra samen met lokale landbouworganisaties land- en tuinbouw te ontwikkelen in ontwikkelingslanden. Dit doen ze met medewerkers en leden van LTO Nederland.

30 januari 2013

BRON:
LTO Nederland


Naar boven