Het GLB na 2020, duurzaam, doelmatig en erf-proof

Actief meedenken over en zelfs meeschrijven aan de praktische invulling van het GLB. Die kans hebben we als sector nog nooit eerder gehad. Nu is het toch echt zover.
Het huidige beleid levert volgens de Europese Commissie onvoldoende bijdrage aan de biodiversiteit, het milieu en het klimaat. Om deze bijdragen wel te realiseren, heeft de Europese Commissie verbetervoorstellen gedaan. De kern hiervan wordt gevormd door een ‘groene architectuur’. Een gelaagd systeem met voorwaarden voor betalingen en keuzemogelijkheden voor agrarische ondernemers. Deze voorstellen kennen verplichtingen, maar de lidstaten hebben nog voldoende ruimte voor eigen nationale- of regionale invulling.
Alle agrariërs in Nederland worden van harte uitgenodigd om hun ambities en de mogelijkheden die zij zien voor de invulling van het GLB na 2020 in te brengen.
Met de agrariërs die actief willen meedenken, worden in verdiepingsbijeenkomsten per sector verschillende thema’s uitgediept. De thema’s zijn:

Bodem
De bodem is een belangrijke natuurlijke hulpbron voor de landbouw, tuinbouw en natuur. Het GLB kan worden ingezet voor maatregelen gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit en het stimuleren van duurzaam bodemgebruik. Denk bijvoorbeeld aan de manier van grondbewerking, het tegengaan van bodemerosie en het verhogen van de organische stof in de bodem. Ook het voorkomen en stoppen van bodemdaling en stimuleren van bodembiodiversiteit behoren tot de mogelijkheden.

Klimaat
Het GLB inzetten voor het klimaat kan op twee manieren. Door het leveren van een bijdrage aan de vermindering van klimaatverandering of door aanpassingen te doen op het bedrijf en in de bedrijfsvoering om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Bijvoorbeeld door middel van behoud van veenweidegebieden of het vasthouden van water op de hoge zandgronden.  

Waterkwaliteit
Het GLB kan worden ingezet voor het bereiken van een goede waterkwaliteit in sloten, rivieren en meren (Kader Richtlijn Water) en voldoet aan de Nitraatrichtlijn. Bijvoorbeeld door het GLB in te zetten op het verminderen van de emissies van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater.

Biodiversiteit en Landschap
Het agrarisch landschap levert van oudsher een rijke biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Beiden staan onder druk. Het GLB kan worden benut om een goede basiskwaliteit voor biodiversiteit te leveren en soorten, leefgebieden en landschappen die afhangen of invloed ondervinden van de landbouw te behouden en herstellen. Bijvoorbeeld door de inrichting van het landschap, de aanleg van kruidenrijk grasland of  bloemrijke akkerranden. 

Bedrijfsplan en vereenvoudiging
De herziening van het GLB gaat ook over vereenvoudiging en vermindering van administratieve lasten. Belangrijk daarbij is ook de afstemming op duurzaamheidsinitiatieven in de agro- voedselketens, zoals de biodiversiteitsmonitoren melkveehouderij en akkerbouw en keurmerken. In de pilot wordt samen met RVO en ketenpartijen gezocht naar een optimaal systeem en bedrijfsplan voor administratie, controle en monitoring met zo laag mogelijke lasten voor iedereen. 

De thema’s zijn met elkaar verbonden. De resultaten uit de verdiepingsbijeenkomsten worden gebundeld in sectorplannen die worden ingebracht bij de schrijvers van het Nationaal Strategisch Plan. In dit plan geeft Nederland aan welke keuzes zij maakt voor invulling van het GLB binnen de beleidsruimte die Brussel geeft en hoe zij hier uitvoering aan geeft.

Wij nodigen u van harte uit om een bijdrage wilt leveren en vragen u daarvoor dit formulier in te vullen.

Dit project wordt gefinancierd uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Logo Europees.jpg


“Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”

Logo LNV.png

16 april 2019

BRON:
LTO Nederland


Naar boven