Mestverwaarding

Het mestbeleid is een onderwerp dat alle sectoren in de land- en tuinbouw raakt. Of het nu gaat om veehouderij waarbij mest wordt geproduceerd en op eigen of andermans grond wordt aangewend, of om plantaardige sectoren waar bemesting nodig is als input om gewassen te kunnen laten groeien. De mestmarkt staat echter onder druk en er zijn een aantal redenen om te streven naar een nieuwe balans in de mestmarkt. De redenen voor een nieuwe balans zijn de groeiende vraag naar bemesting op maat vanuit de plantaardige sectoren, het zo efficiënt mogelijk benutten van mineralen, milieukundige motieven en de kansen voor mestverwaarding. Het streven naar een betere balans op de mestmarkt is niet alleen de inzet van LTO Nederland, maar is ook de lijn van andere organisaties in de agrarische sector en de Rijksoverheid.

LTO Nederland streeft daarom langs drie lijnen naar een nieuwe balans:
1.       Minder mineralen (samenstelling veevoer, verbetering benutting, voermanagement);
2.       Meer plaatsingsruimte (beschikbaarheid mest, bemesting op maat, nieuwe afzet, nieuwe mestproducten);
3.       Verwerken en verwaarden (export, groene energie, herwinnen grondstoffen). 

Het verwerken en verwaarden van mest maakt dus onderdeel uit van de strategie om te komen tot een betere balans in de mestmarkt. LTO Nederland zet zich er voor in dat het nieuwe beleid op het gebied van mest verwerken en verwaarden op een goede manier wordt ingevuld en ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid verkrijgen over de regelgeving. Daarbij wijst LTO ook op zaken die geregeld moeten worden om het verwerken en verwaarden van rundvee- en varkensdrijfmest tot een succes te maken. Om ondernemers die willen investeren in mestverwaarding te faciliteren is LTO via de regionale organisaties aangesloten bij het Projectbureau Lokale Mestverwerking en heeft LTO meegewerkt aan de opstart van het landelijke Mestinvesteringsfonds. Het projectbureau is een samenwerking van een aantal partijen en kan worden ingeschakeld bij de ontwikkeling van mestverwerkingsinitiatieven. Het projectbureau beschikt over alle benodigde expertises op het gebied van de ontwikkeling van mestverwerkingslocaties. Het Mestinvesteringsfonds is een gezamenlijk initiatief van een groot aantal voerleveranciers en LTO Noord, ZLTO, LLTB en NVV. Het doel van het fonds is om financiering van kansrijke initiatieven te ondersteunen dan wel mogelijk te maken. Het fonds participeert niet zelf maar voorziet in achtergesteld vermogen zodat financiering mogelijk wordt.
 

28 juli 2015

BRON:


Naar boven