'Nederlander is voor behoud veenweiden'

Liever de koe in het gras dan de mug in het moeras

Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de veenweidegebieden worden behouden. Omdat het cultuurhistorisch landschap met koeien in de wei bij Nederland hoort, het belangrijk is voor boeren, maar ook om te recreëren. Het alternatief – moerassig landschap – vindt men niet aantrekkelijk. Dat blijkt uit representatief onderzoek naar het draagvlak voor veenweidegebieden onder 1.024 Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Direct Research.

Door bodemdaling, klimaatopgaven en verstedelijking staat het Nederlandse veenweidelandschap onder druk. Direct Research heeft daarom in opdracht van LTO onderzocht wat de Nederlandse burger van het veenweidelandschap vindt, welke oplossingsrichtingen men ziet en hoe de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de overheid, natuurorganisaties en boeren worden gezien. 

Grote steun voor behoud veenweidelandschap
Driekwart (73%) van de Nederlanders vindt het behoud van het Nederlandse veenweidelandschap zoals het nu is (heel) belangrijk. Bijvoorbeeld omdat het bij Nederland hoort (52%), omdat het belangrijk is voor boeren 44%), omdat Nederlanders het alternatief niet aantrekkelijk vinden (28%) en omdat men de landschappen belangrijk vindt voor toerisme en recreatie (25%). Slechts 5% vindt het behoud (zeer) onbelangrijk.

Veenweideproblematiek is dringend, maar vereist gedegen onderzoek
Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 4 op de 10 Nederlanders bekend is met de veenweideproblematiek. Na het lezen van een situatieschets vindt ruim 8 van de 10 de kwestie dringend. Tegelijkertijd is de Nederlandse burger bezorgd om te snel te handelen – dat zou drastische en onomkeerbare gevolgen voor het Nederlandse landschap kunnen hebben. 80% pleit er daarom voor om eerst grondig onderzoek te doen, terwijl slechts 11% voor actie op korte termijn is.

Koeien in de wei
De Nederlandse bevolking hecht veel waarde aan de rol van de boer in het veenweidegebied. Tweederde vindt dat koeien in de wei bij het veenweidelandschap horen. Boeren moeten dan ook de ruimte krijgen om hun bedrijf te runnen (66% eens, 8% oneens), zonder dat ze worden verplicht om naar (natte) plantenteelt om te schakelen (64%).

Nederlanders vinden het bovendien belangrijk dat de boer in het veenweidegebied wordt gehoord. 78% geeft aan dat de huidige gebruikers over de toekomst moeten kunnen meebeslissen, eenzelfde percentage geeft aan dat boeren volledig gecompenseerd moeten worden bij eventuele veranderingen.

De rekening van de benodigde investeringen moet niet op de bewoners of boeren worden afgeschoven – men ziet hier vooral een rol voor de overheid (Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten) en natuurorganisaties.

Lokale aanpak
LTO pleit namens de veenweideboeren voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de bewoners en gebruikers van het gebied zelf oplossingen en maatregelen kunnen aandragen. Hiermee wordt het draagvlak vergroot en is er oog voor de grote verschillen tussen de veenweidegebieden.

In het najaar van 2019 worden daarom door LTO Noord drie werkbijeenkomsten georganiseerd in de belangrijkste veenweidegebieden in Nederland, waarin we samen met de publieke en private partijen op zoek gaan naar de beste aanpak per gebied.

Meer informatie

Meer informatie over veenweidegebieden is hier te vinden

LTO heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Direct Research gevraagd om de waardering voor en de perceptie van problemen, oplossingen en verantwoordelijkheden rondom veenweide onder het Nederlandse publiek in kaart brengen. Het kwantitatieve onderzoek onder 1024 Nederlanders is gewogen naar Nederland representatief op geslacht, leeftijd en opleiding. Het volledige onderzoek is hier te vinden.

Ook in de politiek wordt over veenweidegebieden gesproken. Het LTO-standpunt is in dit position paper te lezen.

LTO is bij verschillende projecten op het gebied van veenweide betrokken. Een voorbeeld is het project Klimaatslim Boeren op Veen. In het project Klimaatslim Boeren op Veen wil de landbouw laten zien hoe bodemdaling en CO2-uitstoot in het veenweidegebied kunnen worden verminderd en waterkwaliteit, biodiversiteit en agrarisch toekomstperspectief tegelijkertijd kunnen worden verbeterd. Lees er hier meer over.

26 juni 2019

BRON:
LTO Nederland, LTO Noord


Naar boven