Weidegang

Koeien in de wei: het is een typisch Nederlands tafereel. Ook is weidegang  goed voor het welzijn van de koe, zorgen koeien in de wei voor maatschappelijk draagvlak onder de sector en waarderen burgers grazende koeien in hoge mate. De afgelopen jaren kozen steeds meer melkveebedrijven er voor om hun dieren zomer en winter op stal te houden. Onder meer vanwege een slechte verkaveling, strengere milieueisen en toenemende schaalvergroting. LTO Nederland wil dit tij keren en werkt samen met andere partijen aan projecten en initiatieven die weidegang stimuleren. Zo ontvangen melkveehouders die weidegang toepassen een hogere melkprijs en maken zuivelondernemingen steeds meer producten op basis van weidemelk (consumptiemelk, kaas). Ook de kennis onder melkveehouders op het gebied van weidegang wordt vergroot. Dat beleid is succesvol: inmiddels is de tendens van een dalend aantal weidende koeien tot staan gebracht.

25 september 2015

BRON:
LTO Nederland/NZO

Factsheet Weidegang

Factsheet Weidegang - december 2014

vrijdag 25 september 2015 –


Naar boven