Bollenteelt

Nederland is wereldberoemd om zijn bloembollen en bolbloemen. Nederlandse ondernemers hebben internationaal een sterke positie: 65% van de productie van bollen en meer dan 75% van de handel van bollen vindt plaats in of via Nederland. Ongeveer een derde van de geteelde bollen worden in Nederland gebruikt voor de productie van bolbloemen, die grotendeels worden geëxporteerd.

De branche vereniging in de sector is de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), die ca. 1600 leden telt. Deze vereniging, die tevens fungeert als vakgroep Bloembollen en Bolbloemen van LTO Nederland, bestaat dit jaar 150 jaar.

Een internationale sterke positie vergt vooruitdenken. Ondernemerschap, kennisontwikkeling, innovatie en ketensamenwerking zijn van levensbelang. De KAVB/vakgroep Bloembollen en Bolbloemen ondersteunen deze ontwikkelingen door marktvisies op te stellen, studie- en productgroepen te begeleiden, onderwijs te stimuleren (Bollenacademie) en door ketenprojecten te initiëren.

Met de projecten ‘Leren innoveren’ en ‘Meer markt, meer marge’ worden ondernemers gestimuleerd om meer in te spelen op marktkansen. Keuringen dagen telers uit hun beste professionele kunde en kennis naar boven te halen. In de sector zijn de certificatieschema’s Primabol en MPS operationeel, waarmee telers hun afnemers garanties kunnen geven en zich kunnen onderscheiden. De KAVB/vakgroep Bloembollen is voorts medebestuurder van het Internationaal Bloembollen Centrum, dat internationale promotieactiviteiten organiseert.

De KAVB is samen met CNB uitgever van het vakblad BloembollenVisie, dat een centrale rol vervult in de sector. Ook verzorgt de KAVB voor de sector de ‘burgerlijke stand’ van de talloze cultivars van bolgewassen; dit is een register van cultivars met hun naam en een beschrijving van de onderscheidende uiterlijke kenmerken. Daarnaast onderhoudt de vereniging een Scheidsgerecht, dat uitspraken kan doen in geschillen bij transacties.

De bollensector heeft de afgelopen jaren flinke inspanningen verricht op het gebeid van duurzaamheid. Door activiteiten voortvloeiend uit het Milieuoverleg Bloembollen en het Convenant Gewasbescherming is de emissie van gewasbeschermingsmiddelen sinds 1998 met 93% verminderd. Het mineralengebruik is met ca. 40% afgenomen en de sector heeft de afgelopen ca. 10 jaren een energiebesparing gerealiseerd van 22% per eenheid product. De KAVB/vakgroep blijven ambitieus werken aan verdere verduurzaming van de sector.

Een ambitieuze sector heeft ruimte nodig. Actieve deelname in de planvorming van de Greenport Duin- en Bollenstreek, gericht op een toekomstbestendige herstructurering van dit bollengebied, is daarom belangrijk. In samenwerking met LTO wordt ook in andere regio’s gewerkt aan voldoende productie ruimte en beschikbaarheid van zoet water.

Speerpunten

 • Versterken marktpositie (stimuleren ondernemerschap, inspelen op marktkansen).
 • Verwijderen van belemmeringen in de keten (o.a. fytosanitair, tracking en tracing, logistiek). 
 • Verdere verduurzaming sector (energiebesparing, mineralen, gewasbescherming,
  waterkwaliteit).
 • Regionaal ruimtelijk beleid (Duin- en Bollenstreek, Noord Holland Noord, Zuid Westelijke
  Delta).
 • Behoud van adequaat en verantwoord pakket aan gewasbeschermingsmiddelen.
 • Realiseren nieuwe opleiding en opleidingsstructuur groene onderwijs.
 • Realiseren bijdrage aan Floriade 2012 nabij Venlo. 

01 oktober 2007

BRON:
LTO Nederland


Naar boven