Paardenhouderij

De paardenhouderij in Nederland is een bedrijfstak met enorme diversiteit en veel mogelijkheden. Het is een sector waar agrarische, sportieve en recreatieve elementen samenkomen. De organisatie van de Nederlandse paardenhouderij is zeer complex. De paardenhouderij onderscheidt zich daarom van de andere dierlijke sectoren vanwege diversiteit in de aard van de bedrijven. Verder gaan hobby en beroep in elkaar over. Dit maakt de paardenhouderij uniek.

De vakgroep paardenhouderij vertegenwoordigt de leden die geheel of gedeeltelijk hun inkomen verwerven uit het fokken, het houden van paarden of het aanbieden van pensionstalling. LTO is een van de partners van de Sectorraad Paarden (SRP) en werkt samen met de Federatie Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO). Voorzitter Riet de Graaf ondertekende namens de LTO vakgroep op 15 augustus een convenant tot samenwerking met de FNHO.
 
De LTO vertegenwoordigt de sector paardenhouderij in de Europese commissie COPA COGECA Working Party Horses. De Nederlandse paardenfokkerij staat internationaal in hoog aanzien. Toch missen veel ondernemers nog handvatten voor een optimale bedrijfsvoering. Vergeleken met andere dierlijke sectoren vindt er weinig uitwisseling van kennis plaats. De LTO-vakgroep wil daar verandering in brengen door de oprichting van studieclubs en een digitaal kenniscentrum. Samen met de FNHO, accountants en de Rabobank werkt de vakgroep aan het opstellen van bedrijfseconomische kengetallen. Dit zijn de ideale waarden voor allerlei aspecten van de bedrijfsvoering. Ondernemers kunnen de kengetallen gebruiken als richtlijn.

Nu de paardenhouderij, ondanks de economische recessie, een sterke groei doormaakt, stuiten ondernemers vaak op knellende regelgeving rond bijvoorbeeld mineralen en mest,ruimtelijke ordening en sociaaleconomische zaken. Door nauw contact te houden met de landelijke en lokale overheden streeft de LTO-vakgroep Paardenhouderij er naar knelpunten weg te nemen. Ruimte om te ondernemen is van cruciaal belang voor een sterke internationale concurrentiepositie van de paardenhouderij.  

De vakgroep Paardenhouderij zet zich ten slotte in voor diergezondheid en dierenwelzijn. Ze werkt onder meer aan een draaiboek voor uitbraken van besmettelijke paardenziekten. Verder heeft  ze samen met de sector en andere belanghebbenden een Gids voor Goede Praktijken ontwikkeld. Ze stimuleert ondernemers om actief te werken aan een beter dierenwelzijn, door gebruik te maken van een BasisCheck voor Paardenwelzijn.

25 juli 2007

BRON:


Naar boven