Pluimveehouderij

PluimveehouderijDoor de verdergaande globalisering van de pluimveevlees- en eiermarkt, zal de Nederlandse pluimveesector alles in het werk moeten stellen om haar internationale concurrentiepositie te verstevigen. Marktgericht ondernemerschap en een goed maatschappelijk ondernemersklimaat zijn hierin belangrijke succesfactoren voor de pluimveehouder. De belangenbehartiging van LTO Nederland voor de pluimveehouders richt zich op beide aspecten. Daarin werkt zij over de volle breedte samen met de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP).

Voor de versterking van de concurrentiepositie initieert en participeert LTO in projecten waarmee, samen met ketenpartijen, een efficiënte ketenproductie wordt bevorderd en nieuwe product marktcombinaties worden ontwikkeld. Hierbij wordt ook ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen waarin aan dierwelzijn en 'omgevingsvriendelijk produceren' steeds meer belang wordt gehecht.

Een belangrijk fundament onder een goed maatschappelijk ondernemersklimaat, is een goed imago van de sector. Via diverse activiteiten en projecten die gericht zijn op transparantie en voorlichting richting consument en burger, werkt LTO Nederland mee aan een positief imago van de pluimveesector.

Enkele thema’s die vanuit maatschappelijk ondernemen centraal staan, zijn mestafzet, emissies uit pluimveestallen en de bestrijding van zoönosen als Salmonella en Vogelgriep. Voor dit laatste wordt gewerkt aan een Europees vaccinatiebeleid waarmee de dreiging in belangrijke mate kan worden afgewend.

15 december 2006

BRON:


Naar boven