Akkerbouw

Nederland telt ongeveer 10.000 akkerbouwers die in totaal ongeveer 500.000 hectare grond in gebruik hebben. De totale productiewaarde van de sector bedraagt zo’n drie miljard euro. Belangrijkste producten zijn aardappelen, granen, suikerbieten en uien. De uitgangspositie van de Nederlandse akkerbouwer is goed: hij beschikt over kennis, vakmanschap en goede grond. Bovendien zijn de klimatologische omstandigheden in Nederland uitstekend en kent ons land een sterke toeleverende en afnemende industrie. De mondiale vraag naar voedsel stijgt. Aan de andere kant: het klimaat wordt letterlijker grilliger (waarbij regen en droogte elkaar afwisselen) en prijzen schommelen veel sterker dan voorheen.

De vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland behartigt de belangen van akkerbouwers op landelijk niveau. Belangrijke thema’s zijn een verdere verduurzaming van de productie (veredeling, mineralen, gewasbescherming), de vernieuwing van het Europese landbouwbeleid, behoud en versterking van exportmarkten en de toenemende vraag naar groene energie. De sector loopt op het gebied van mineralen inmiddels tegen grenzen aan: in sommige gevallen dalen opbrengsten terug en vermindert de kwaliteit van de bodem als gevolg van (te) lage bemestingsnormen. Voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw is behoud van areaal én behoud van bodemvruchtbaarheid (waaronder hoeveelheid organische stof) van groot belang.

 

15 december 2006

BRON:

Actuele berichten

NVWA verkleint gebied met beregeningsverbod Bruinrot

woensdag 24 juli 2019 – De NVWA heeft de gebieden waar een beregeningsverbod geldt voor oppervlaktewater in verband met bruinrot opnieuw in kaart gebracht. De omvang van de verbodsgebieden is met ruim 11% afgenomen. ...

Akkerbouwers vrezen voor drama in de suikerbietenteelt

vrijdag 3 mei 2019 – Nederlandse akkerbouwers hebben dit voorjaar voor het eerst in jaren aanzienlijke schade in de suikerbietenteelt omdat insecten grotendeels jonge kiemplanten ...

Oproep aan akkerbouwers met innovatieve wensen en projecten

dinsdag 4 december 2018 – LTO Akkerbouw en Brancheorganisatie Akkerbouw roepen akkerbouwers, haar leden, kennisinstellingen en andere relaties op tot het indienen van wensen en ...

Verzekering tegen weersextremen wordt voordeliger

maandag 24 september 2018 – Boeren en tuinders kunnen zich waarschijnlijk vanaf volgend jaar voordeliger verzekeren tegen weersextremen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft hierom ...

LTO Nederland vraagt €60 miljoen voor meer weerbare planten

maandag 24 september 2018 – LTO Nederland wil de weerbaarheid van planten en teeltsystemen vergroten door natuur en landbouw meer met elkaar te verbinden. Behalve milieuvoordeel versterkt ...
1
2

Blogs

Opinie: Wanneer wordt het ministerie van Landbouw, Natuur en Visies concreet?

vrijdag 10 mei 2019 – De ene na de andere visie rolde het afgelopen jaar uit de koker van het ministerie van LNV. Maar wanneer wordt het ministerie nu eindelijk een ...

Fiscale klimaatverandering is nodig

maandag 27 augustus 2018 – Het is de hoogste tijd dat ook het fiscale klimaat in Nederland gaat veranderen en we ons belastingstelsel hervormen in het licht van de klimaatverandering. ...

Akkerbouw biedt oplossingen voor klimaat

maandag 25 juni 2018 – LTO Akkerbouw wil graag haar bijdrage leveren aan de klimaatopgave en ziet nadrukkelijk kansen op het gebied van duurzame energieopwekking voor groene kunstmest en brandstof, koolstofvastlegging in de bodem, de teelt van eiwitgewassen en precisielandbouw. ...
Naar boven