Akkerbouw

De LTO-vakgroep Akkerbouw rekent het tot haar taak om op landelijk niveau invulling te geven aan de belangenbehartiging voor de akkerbouwsector. Onder de landelijke vakgroep functioneren werkgroepen rond onderwerpen als pootaardappelen, landbouwzaaizaden, consumptieaardappelen en uien en zetmeelaardappelen. Daarnaast is er een commissie vaktechniek akkerbouw. Deze werkgroepen hebben op onderdelen ook een adviesfunctie naar het Productschap Akkerbouw. Bijvoorbeeld bij de programmering van het praktijkonderzoek.

De LTO-vakgroep Akkerbouw levert vanuit de sector actief input in een aantal programma's die door LTO Nederland zijn opgezet. Bijvoorbeeld 'Kiezen voor ondernemerschap' als uitwerking van de notitie 'Kiezen voor Landbouw van het Ministerie van LNV, Toekomst Europees Landbouwbeleid na 2013' en 'Voedselveiligheid en aansprakelijkheid'.

De vakgroep gaat zich richten op de innovatieagenda voor de akkerbouw. Dit in afstemming met het innovatienetwerk en het Productschap Akkerbouw (PA). Onderdelen van deze innovatieagenda zijn systeeminnovatie, kennisbeleid (ontwikkeling pootgoedacademie en herijking kennisinfrastructuur) en toekomstperspectief van groene energie en bioraffinage.

De invulling van het mineralenbeleid is van groot belang voor de akkerbouwsector. Daarbij wordt door de LTO-vakgroep Akkerbouw ook de koppeling gelegd met duurzaam bodembeheer en bodemvruchtbaarheid. De aandacht van de vakgroep zal zich vooral richten op het actualiseren van gebruiksnormen, de toekomstagenda milieukwaliteit zandgronden en optimalisering van de inzet van mineralen. In het kader van het convenant gewasbescherming wordt door de vakgroep een plan van aanpak opgesteld.


Zie ook:

 

15 december 2006

BRON:

Actuele berichten

Geen grond uit productie nemen!

maandag 25 november 2013 – De gezamenlijke werkgroep zetmeelaardappelen van LTO en Avebe heeft in haar vergadering van 21 november jl. te Tweede Exloërmond de politiek opgeroepen om geen ...

Koprot in uien mogelijk door afvalhopen

maandag 28 oktober 2013 – Hopen uien en afval van uien moet vanaf het teeltseizoen 2014 ook afgedekt worden. Dit heeft de commissie Teeltaangelegenheden van het Productschap Akkerbouw ...

App om nesten weide- en akkervogels te sparen

maandag 21 oktober 2013 – De nieuwe app ‘Signalering vogelnesten’ helpt boeren en loonwerkers helpt om tijdens hun werk op het land vogelnesten te sparen.

Naar boven