Glastuinbouw

LTO Glaskracht Nederland is een samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Deze organisaties vertegenwoordigen bijna 2.500 glastuinbouwondernemers. LTO Glaskracht Nederland behartigt hun belangen lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

De glastuinbouwsector ontwikkelt zich de komende jaren ondanks de voortdurende gevolgen van economische crisis tot een duurzame en sterke sector binnen de Nederlandse economie. De forse inkrimping van de internationale handel door de huidige wereldwijde recessie heeft een sterke invloed op de glastuinbouwsector. De sector heeft niet eerder te maken gehad met zo sterk gedaalde productprijzen.

LTO Glaskracht Nederland is er van overtuigd dat, ondanks grote gevolgen voor individuele bedrijven, de sector in staat is deze recessie te overleven en er qua rendement versterkt uit te komen. In de toekomst blijft de welvaart en daarmee gepaard gaande koopkracht van de consument toenemen.
De Europese markt biedt voor de Nederlandse kwaliteitsproducten de komende jaren volop kansen. De Nederlandse glastuinbouw kan door het leveren van hoogstaande kwaliteit haar voorsprong op de concurrentie uit met name andere Europese landen behouden.

Door de recessie ligt het tempo in bedrijfsontwikkeling lager dan voorgaande jaren. Duurzaam produceren is en blijft het centrale thema (zie ook speerpunten).
Aandachtsgebieden waar de sector in blijft investeren zijn energieneutraal of energieproducerend telen, gesloten teeltsystemen en vermindering van de milieubelasting door bijvoorbeeld nieuwe technieken (belichting, schermdoek, e.d.). Bovendien krijgt de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling voor de omgeving meer aandacht.

De mogelijkheden voor de glastuinbouwsector worden mede bepaald door invloeden van buitenaf. Rendement vanuit de markt is hierin cruciaal, maar ook overheden zijn nog steeds sterk bepalend. De uitdaging voor LTO Glaskracht Nederland is optimale randvoorwaarden te scheppen voor de leden, zodat ondernemen in de glastuinbouw perspectief blijft bieden.


Speerpunten

Energie
Energie is een grote kostenpost voor een glastuinbouwbedrijf en er is een maatschappelijk belang om de CO2-emissie verder te reduceren. Daarom zet LTO Glaskracht Nederland zich in voor energieverduurzaming, de landelijke gastransportkosten (de OV-exit), het CO2-sectorsysteem en de wijziging van de Gas- en Elektriciteitswet. In het transitieprogramma Kas als Energiebron wordt met het Productschap Tuinbouw en het ministerie van LNV intensief samengewerkt om de doelen van het Agroconvenant te bereiken.

Arbeid
De glastuinbouwsector biedt direct of indirect werkgelegenheid aan meer dan 350.000 mensen en is daarmee een belangrijke werkgever. In juni 2009 bereikte LTO Glaskracht Nederland met de werknemersorganisaties FNV en CNV overeenstemming over een nieuwe CAO Glastuinbouw. De huidige CAO loopt nog tot 1 juli 2010. Om de gevolgen van de crisis in de glastuinbouw te beperken hebben de CAO-partijen het Mobiliteitscentrum Glastuinbouw ingericht om medewerkers die hun baan verliezen te bemiddelen naar ander vast werk binnen de sector.

Ruimtelijke ordening
Ten behoeve van een duurzame tuinbouwsector en een mooier Nederland streeft LTO Glaskracht Nederland samen met de overheid naar het verplaatsen of saneren van verspreid liggende kassen. De ministers Cramer van VROM en Verburg van LNV hebben tien gebiedsgerichte projecten aangewezen die bij het opruimen van verspreid liggende kassen kunnen rekenen op extra steun van de overheid. De aanpak richt zich op kassen in landschappelijk waardevolle gebieden, zoals Nationale Landschappen en Rijksbufferzones. In 2011 moet in totaal 200 hectare gesaneerd zijn. In totaal is hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Situatie glastuinbouw
De rentabiliteit van de glastuinbouwsector is nog nooit zo laag geweest als in 2009. Uit enquêtes die onder de glastuinbouwondernemers zijn gehouden, blijkt dat een groot aantal bedrijven behoefte hebben aan extra krediet. Mede op aandringen van LTO Glaskracht Nederland heeft het ministerie van LNV besloten de ‘Garantstelling werkkapitaal’ open te stellen voor ondernemers die een overbruggingskrediet nodig hebben. Het ministerie staat voor de helft garant voor de lening en de bank voor de andere helft. De regeling staat nog open tot eind 2010. LTO Glaskracht blijft in gesprek met de banken om de slechte situatie in de glastuinbouw onder de aandacht te houden.

25 februari 2010

BRON:
LTO Nederland


Naar boven