Dierenwelzijn in de belangstelling

Op 4 oktober, dierendag, stuurde de minister haar "Beleidsbrief dierenwelzijn" naar de tweede kamer. Uit deze brief blijkt wat we al vaker zagen bij deze minister. Aan de ene kant verlangt ze flinke stappen van de landbouw. Aan de andere kant geeft ze ruimte om die stappen zelf te zetten.

Enkele voor ons geitenhouders belangrijke zinnen uit de brief:

“Uitgangspunt is dat houderijsystemen aan de behoeften van het dier worden aangepast, en niet andersom. Dat betekent dat (vee)houders de dieren de ruimte geven om natuurlijk gedrag te vertonen en dat zij daarbij rekening houden met specifieke behoeften van de verschillende diersoorten. Fokkers moeten de gezondheid en het welzijn van het dier vooropstellen en niet het uiterlijk van het dier of een maximale productie."

Over Huisvesting:

"De in de visie 'Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden' genoemde overgang naar integraal duurzame en brongerichte emissiearme stal- en veehouderijsystemen biedt een goede kans voor verbetering van het leefklimaat en de gezondheid van dieren."

Zorg voor jonge dieren:

"De verschillen in resultaat tussen houders toont aan dat het mogelijk moet zijn om sterftecijfers verder terug te dringen en dat er van elkaar geleerd kan worden. De geitensector doet dit reeds en heeft een benchmark ontwikkeld om de sterftecijfers bij geitenlammeren te verlagen. Zoals toegezegd bij het VAO Dierenwelzijn van 20 februari 2018 zal ik uw Kamer aan het einde van dit kalenderjaar informeren over de voortgang van het Plan van aanpak welzijn geitenbokjes van de melkgeitenketen."

Verder wil de minister inzetten op minder diertransport en verbeteren van de omstandigheden tijdens het transport. En ze overweegt om nadere eisen te stellen aan de brandveiligheid in bestaande stallen.

Al met al staat de minister niet stil. Maar: "Ik kies ervoor om samen met houders, sectororganisaties, ketenpartijen en dierenwelzijnsorganisaties te werken aan het verbeteren van het dierenwelzijn.”

Wat vinden wij hiervan?

Net als de minister heeft LTO de voorkeur om pro actief items zelf te regelen en niet op regelgeving te wachten. Bij het Plan van Aanpak welzijn geitenbokjes heeft dit ervoor gezorgd dat er geen regels ingevoerd hoefden te worden. Het is mooi dat er nu ook in de beleidsbrief waardering voor de aanpak blijkt.

Ook voor de huisvesting van melkgeiten zijn nog geen wettelijke regels vastgelegd. Uit de brief is wel af te leiden dat daar wel aandacht voor is. LTO en NGZO hebben over onderzoek naar integraal duurzame huisvesting regelmatig contact met LNV. Onze inzet is dat er onderzoek gedaan wordt naar vragen waar geitenhouders zelf een antwoord op willen hebben.

Jos Tolboom 
voorzitter LTO Melkgeitenhouderij
jos@boerderijbreevoort.nl

19 oktober 2018

BRON:
Jos Tolboom
Naar boven