LTO Nederland creëert voor haar leden toch extra ruimte voor toepassing cafetariaregeling

Met de inwerkingtreding van het onderdeel ‘meerwerk’ in de Wet Minimumloon per 1 januari 2018 leek het er lange tijd op dat het gebruik van de cafetariaregeling voor seizoenswerk sterk ingeperkt zou worden. Vlak voor de kerstdagen bleek, na afstemming met het Ministeries van Financiën en met de Belastingdienst, dat er toch nog meer ruimte is voor uitruil van brutolooncomponenten met een onbelaste vergoeding voor ET-kosten dan eerder gedacht.

 

Hoewel het onderdeel ‘meerwerk’ in de Wet Minimumloon per 1 januari 2018 het onmogelijk maakt om over- of meeruren in te zetten voor fiscale uitruil, blijkt nu na intensief overleg met het ministerie en de Belastingdienst dat de 8% minimumvakantiebijslag wel ingezet kan worden voor de fiscale uitruil.

 

Vanaf 2018 is het ruilen van loon voor een vergoeding van ET-kosten alleen mogelijk voor het deel van het loon dat uitstijgt boven het minimumloon. Dat geldt voor zowel de uren van de normale arbeidsduur als voor de overuren. Toeslagen op het hiervoor genoemde loon, zoals de piekurentoeslag, bonussen, bovenwettelijke vakantiedagen en de vakantiebijslag (8,25% bij cao Open Teelten; 8,33% bij cao Glastuinbouw en 8,25% bij de cao Productiegerichte Dierhouderij over alle uren) kunnen wel ingezet worden voor de uitruil. Uitruil met het loon van overuren is vanaf 1 januari 2018 niet meer mogelijk.

 

LTO Nederland heeft sinds dit voorjaar intensief gelobbyd voor behoud van de cafetaria-regeling bij seizoenswerk en zich hard gemaakt voor een uitzonderingspositie voor agrarisch seizoenswerk. Op de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer heeft de SGP nog een motie hierover ingediend. Deze motie is helaas niet aangenomen. Hoewel de inperking van de toepassing van de cafetariaregeling pijn doet, is LTO Nederland blij dat de cafetariaregeling in deze vorm toch behouden blijft voor haar leden. Voordat werkgevers gebruik kunnen maken van de cafetariaregeling is vooraf toestemming van de Belastingdienst nodig. LTO Nederland heeft dat middels deze afspraken voor de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties LTO Noord Glaskracht, NFO, POV en KAVB collectief geregeld.

 

Alle afspraken zijn samengevat en voorzien van rekenvoorbeelden in een nieuwe brochure over de cafetariaregeling. Deze brochure komt in de eerste week van januari 2018 beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn op T 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

 

29 december 2017

BRON:
Werkgeverslijn
Naar boven