Varkenshouderij in verweer tegen aanscherping geurbeleid

In een gezamenlijke brief roepen belangenbehartigers, agrarische adviesbureaus en een afvaardiging uit de klankbordgroep fabrikanten van luchtwassers staatssecretaris Stientje van Veldhoven op om de voorgenomen wijzigingen in het geurbeleid in de veehouderij op te schorten. “Naar onze mening is het prematuur, onzorgvuldig en onevenredig om de geurreductiepercentages van combiluchtwassers gelijk te stellen met enkelvoudige luchtwassers,” zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

De partijen maken bezwaar en roepen varkenshouders op dit ook te doen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft aanpassingen aan de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij voorgesteld. Dit naar aanleiding van onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat gecombineerde luchtwassers veel minder geur reduceren dan aanvankelijk werd aangenomen. 

Aanscherping van emissienormen
De staatssecretaris wil een flinke aanscherping van de emissienormen voor combiluchtwassers met grote gevolgen voor de vitalisering van de varkenshouderij. “In het voorstel gaat de staatssecretaris volledig voorbij aan de gedane investeringen van varkenshouders de afgelopen jaren om te voldoen aan de normen voor geur- en ammoniakuitstoot,” zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland, een afvaardiging van agrarische adviesbureaus en vertegenwoordiging uit de klankbordgroep fabrikanten van luchtwassers hebben daarom de krachten gebundeld. Zij willen in gesprek met de staatssecretaris om haar te weerhouden deze rigoureuze aanpassingen in de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij door te voeren. “De onderzoeksresultaten, de impact en de verantwoordelijkheden moeten eerst nader worden geduid alvorens vergaande beslissingen te nemen,” aldus Jansen. 

Onderzoek
In een gezamenlijke reactie, die vrijdag 25 mei is ingediend, roepen de betrokken partijen de staatssecretaris op met de sector in gesprek te gaan alvorens de aanpassingen door te voeren. Ook vragen zij om verder onderzoek omdat er nog veel vragen zijn over de meetresultaten en conclusies van het onderzoeksrapport ‘Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen’ (WUR). Ten slotte stellen zij voor een plan op te stellen hoe de kwaliteit van luchtwassers te verbeteren, meetprotocol naar feitelijke geuruitstoot en introductie van een proefstalstatus voor geur. 

Oproep aan varkenshouders
Het ministerie van I&W heeft de aanpassingen aan de Regeling geurhinder en veehouderij en de Regeling ammoniak en veehouderij in consultatie gebracht. Dit betekent dat de aangepaste regelingen ter inzage liggen tot en met 30 mei. Alle varkenshouders hebben daardoor ook zelf de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de voorgestelde aanscherping. Om de varkenshouders te ondersteunen bij het indienen van hun bezwaren heeft de POV een voorbeeldbrief opgesteld. De belangenbehartiger roept iedereen op om hun argumenten te delen met de staatssecretaris, zodat alle betrokken partijen een duidelijk geluid laten horen naar het ministerie van I&W.

De brief is een initiatief van de belangenbehartiging van de varkenshouderij, vertegenwoordigd door de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland; de agrarische adviesbureaus vertegenwoordigd door Van Dun advies, Geling advies, FarmConsult, Agra-matic, Agrifirm Exlan, Rombou, Bergs Advies, Arvalis en Locis adviseurs, DLV en een afvaardiging van de klankbordgroep van luchtwasfabrikanten: Inno+, Devrie Tech en Uniqfill.

28 mei 2018

BRON:
Bron: POV/LTO Nederland
Naar boven