LTO Nederland: effect nieuwe waterschapsbelastingen nog black box

De Unie van Waterschappen presenteerde eind vorige week haar voorstel voor aanpassingen in het belastingstelsel van de waterschappen.  Bij de verdeling van kosten wordt straks meer uitgegaan van het profijtbeginsel en het principe de ‘vervuiler betaalt’. Volgens LTO Nederland bestuurder Trienke Elshof zijn deze uitgangspunten niet verkeerd. Wel maakt zij zich zorgen over de uiteindelijke uitkomsten voor de agrarische ondernemers. “Wij streven naar een eerlijke lastenverdeling en dus geen forse lastenverzwaring, zoals nu blijkt uit de voorbeeld berekeningen . Dat is nog een black box en wordt per waterschap berekend”.  
In de voorstellen van de Unie is de eerder aangekondigde heffing op diffuse verontreiniging vanuit landbouwgrond (gemiddeld zo’n € 65 per ha) komen te vervallen. Hier heeft volgens LTO bestuurder Elshof de eigen lobby succes gehad, omdat zo’n heffing niet aansluit bij de huidige inzet van de boeren om emissies terug te dringen. “Het is niet logisch dat boeren moeten opdraaien voor devervuiling vanuit andere bronnen, zoals riool overstorten of vervuild water van elders”, aldus Elshof.

Black box
De Unie stelt voor om de kosten in de toekomstop een andere manier te verdelen. Daarvoor is het Gebiedsmodel ontwikkeld waarin inwoners worden belast op basis van de inwonerdichtheid en de categorieën gebouwd en ongebouwd op basis van de werkelijke kosten. Dit zijn zogenaamde basisproducten gebaseerd op de begroting van het waterschap. . De uitwerking van deze nieuwe aanpak  is voor LTO Nederland nog een black box, aangezien de uiteindelijke de verdeling van de kosten van het waterschap  en daarmee de kosten per agrarische bedrijf nog niet helder zijn.. Trienke Elshof wil voorkomen dat de kosten voor de land- en tuinbouwsector fors stijgen en enorm gaan verschillen per gebied.  “Lokaal moet de inzet van de land- en tuinbouw voor het waterbeheer, zoals maaien, opvang bagger, bergen hemelwater en voor het verbeteren van de waterkwaliteit verrekend worden met de heffingen. Denk daarbij aan onze inzet vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Door de glastuinbouwsector zijn al eerder afspraken gemaakt over een emissie loze teelt in de nabije toekomst  ”, aldus Elshof.  Wel is het volgens LTO logisch dat moet worden betaald voor extra diensten van het waterschap  als dat op eigen verzoek plaatsvindt.

Positief
Tevreden is LTO over de conclusie van de Unie dat  de zogenaamde ‘weeffout’ wordt opgelost. Dit betekent dat de landbouw niet langer de dupe mag zijn van hoge belastingaanslagen voor het aandeel infrastructuur (wegen en spoorwegen). Of dit daadwerkelijk ook positief uitpakt is nog onduidelijk en zal bij de uitwerking per waterschap moeten blijken. LTO is daarnaast positief over het feit dat de categorie Natuur op basis van gemaakte kosten gaat mee betalen. En dat de Unie nadrukkelijk aandacht vraagt voor de nieuwe stoffen in het afvalwater, zoals medicijnen.

 

20 juni 2018

BRON:
Annet Terpstra LTO Noord
Naar boven