IPCC-rapport klimaat en voedselzekerheid

Nederlandse land- en tuinbouw levert bijdrage aan wereldwijde voedselzekerheid
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een wereldwijde organisatie voor klimaatvraagstukken, heeft vandaag een rapport uitgebracht over klimaatverandering en landgebruik. Een van de belangrijkste conclusies is dat klimaatverandering tot ernstige gevolgen voor de voedselzekerheid kan leiden.

Voedselproductie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Extreem weer zoals bijvoorbeeld hitte, droogte of juist wateroverlast raakt boeren en tuinders die in en met de natuur werken als eerste. LTO Nederland is daarom nauw betrokken bij de honderden projecten waarbij Nederlandse boeren en tuinders kennis opdoen en verspreiden over onder meer het verbeteren van de bodem, waterkwaliteit- en beschikbaarheid, en circulaire landbouw. Voorbeelden zijn het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de Vruchtbare Kringloop-projecten.

We moeten niet alleen leren omgaan met de gevolgen van klimaatverandering – het is ook belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Boeren en tuinders nemen daarin al jaren hun verantwoordelijkheid. De uitstoot van broeikasgassen uit de land- en tuinbouw is tussen 1990 en 2016 al met 19% gedaald.

Wereldwijd koploper
De Nederlandse land- en tuinbouw loopt wereldwijd voorop in innovatie en efficiënte productie. Dat geldt ook voor verduurzaming op het gebied van klimaat en energie. Zo is bijvoorbeeld de carbon footprint van een kilo melk hier de helft van het wereldwijde gemiddelde en was de Nederland landbouw in 2016 al voor 81% zelfvoorzienend met de opwekking van duurzame energie.

Er is nog veel te winnen. LTO Nederland is daarom positief en met vertrouwen de Nederlandse klimaatonderhandelingen ingegaan. Als de overheid de juiste randvoorwaarden biedt op het gebied van financiering en beleid dan kunnen en willen boeren en tuinders verdere reductie van emissie van broeikasgassen zoals CO2, methaan, en lachgas bewerkstelligen. We zien ook kansen voor bijvoorbeeld het nog meer vastleggen van koolstof in gewassen en de bodem. In het kabinetsvoorstel voor een klimaatakkoord staan tal van innovatieve maatregelen voor de hele keten van voedselproductie, tot en met de consument aan toe.

Voedselzekerheid en klimaatbeleid
De primaire producenten van voedsel staan voor de cruciale opgave om ook in 2050 en 2100 de wereldbevolking te voeden, en tegelijkertijd de emissies terug te dringen. De Nederlandse land- en tuinbouw heeft de kennis en innovatiekracht om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. Tegelijkertijd moeten klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar zijn voor de 54.000 Nederlandse boeren en tuinders, hun ketens en de consument. Daar blijft LTO Nederland zich voor inzetten.

08 augustus 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven